Organizare

Organizare

Decan

Decanul reprezintă Facultatea de Litere în relațiile cu alte Facultăți din Universitate sau din afara Universității, răspunde de managementul și conducerea Facultății.

Decanul are următoarele atribuții:

 • asigură managementul și conducerea facultății;
 • convoacă Consiliul facultății și prezidează ședințele acestuia;
 • aplică hotărârile rectorului, Consiliului de administraţie, Senatului universitar, Consiliului facultății;
 • propune înmatricularea şi exmatricularea studenţilor facultăţii;
 • coordonează activitatea Biroului Executiv al Facultăţii;
 • coordonează activitatea didactică și de cercetare la nivel de facultate;
 • asigură selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului facultăţii;
 • coordonează activitățile curente prin admiterea, finalizarea studiilor, derularea activității de predare și de evaluare etc.;
 • coordonează activitățile curente privind organizarea de manifestări științifice, publicațiile facultății, imaginea facultății;
 • coordonează activitatea de asigurare a calității la nivelul facultății;
 • coordonează și controlează activitatea directorilor de departament, prodecanilor, a personalului didactic și didactic-auxiliar din subordine;
 • numește și revocă prodecanul/prodecanii;
 • gestionează resursele facultății, face proiecții financiare și le pune în executare, în limitele legii, ca parte integrantă a bugetului UAIC;
 • întocmește și execută planul strategic și planurile operaționale;
 • îndeplinește alte atribuții stabilite prin lege, prin Carta Universității ori prin reglementările interne ale UAIC.

Prodecani

Prodecanii sînt desemnați de către Decan cu avizul Consiliul Facultății și cu validarea Senatului Universității. Facultatea de Litere are trei Prodecani.

În vederea desfășurării – în condiții optime, de continuitate și în mod eficient – a întregului ansamblu de atribuții ce revin Decanatului, Prodecanii dețin un pachet comun de responsabilități: participă la ședințele Consiliului Facultății și aplică hotărîrile Rectorului, ale Consiliului de Administrație și ale Senatului Universității; participă la elaborarea rapoartelor anuale privind managementul Facultății; propun Decanului soluții privind structura, organizarea și funcționarea Facultății, asigurarea calității și respectarea normelor eticii academice la nivelul Facultății; pot prezida comisiile de concurs din cadrul Facultății de Litere; în calitate de membru, pot participa la întrunirile comisiilor didactice din universitate; la solicitarea motivată a Decanului, îl pot reprezenta pe acesta în ședințele Consiliului de Administrație; în cazul imposibilității Decanului de exercitare a atribuțiilor ce privesc decizia de angajare și de plată a cheltuielilor bugetare, acestea pot fi preluate de către unul dintre Prodecani, desemnat ca atare, prin scris, de către Decan; la solicitarea verbală a Decanului, Prodecanii pot semna în locul acestuia actele de studii ale studenților și absolvenților, alte documente interne, precum și documente elaborate la solicitarea unor instituții; la solicitarea Decanului și/sau a Consiliului Facultății, pot coordona alte activități specifice.

Prodecanul responsabil cu activitatea didactică și problemele studențești are următoarele atribuții:

  • coordonează și gestionează procesele de construire, revizuire și restructurare a Planurilor de învățămînt și a Statelor de funcțiuni elaborate de Departamente, precum și întreaga activitate a modulului pedagogic;
  • sintetizează și prezintă Decanului și Consiliului Facultății propunerile Departamentelor privind inițierea unor noi specializări;
  • analizează cifrele de școlarizare, după care le prezintă Decanului și care apoi sînt înfățișate Consiliului Facultății;
  • analizează și propune regulamentul de examene anuale (licență și dizertații), coordonează planificarea sesiunilor de evaluare şi reevaluare, avizează și aprobă modificarea și reprogramarea activităților didactice;
  • în baza analizelor propune cuantumul taxelor de studiu, în cadrul descris de regulamentul Universității, de Hotărîrile Senatului și ale Consiliului de Administrație;
  • analizează condițiile desfășurării practicii studenţilor și masteranzilor; coordonează comisia de atribuire a burselor, biletelor de tabără și de premiere a studenților;
  • evaluează și rezolvă problemele studențești privind locurile bugetare, trecerea la alte specializări, repartiția locurilor în cămine etc.

Prodecanul responsabil cu asigurarea calității și resursa umană are următoarele atribuții:

  • gestionează şi coordonează întreaga activitate de asigurarea calității și respectarea normelor eticii academice la nivelul Facultății;
  • răspunde de îndeplinirea la nivel de facultate a indicatorilor C.N.C.S.;
  • coordonează pregătirea și desfășurarea activităților prilejuite de vizitele ARACIS; redactează și actualizează Regulamentele și procedurile Facultății;
  • organizează concursurile pe posturi la nivelul Facultății și verifică îndeplinirea condițiilor legale ale desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice;
  • coordonează activitatea de admitere în ciclul de studii universitare de licență și în ciclul de studii universitare de master;
  • coordonează desfășurarea colocviilor de admitere la gradul I și II;
  • coordonează realizarea orarului Facultății, pentru toate formele de învățămînt; gestionează spațiile pentru desfășurarea de activităților didactice;
  • elaborează documentele necesare înființării unor noi laboratoare.

Prodecanul responsabil de domeniul cercetării, relațiilor internaționale și comunicării are următoarele atribuții:

  • coordonează, din punct de vedere administrativ, întreaga activitate a științifică din Facultate;
  • centralizează și sintetizează activitatea științifică din Departamente;
  • propune și coordonează graficul manifestărilor științifice din Facultate;
  • coordonează activitățile de pregătire și desfășurare a zilelor UAIC în cadrul Facultății;
  • propune fondurile de deplasări pentru manifestări științifice și perfecționări;
  • propune Planul de Diseminare a rezultatelor cercetării științifice;
  • identifică și diseminează în Facultate oportunități de linii de finanțare pentru proiecte de cercetare, de dezvoltare a resurselor umane și de dezvoltare instituțională;
  • coordonează domeniul relațiilor internaționale și activitățile ce țin de schimburile și mobilitățile studențești interuniversitare, naționale și internaționale;
  • coordonează activitatea de aplicare a sistemului european de credite transferabile E.C.T.S.;
  • coordonează activitățile de reorganizare și actualizare a site-ului Facultății;
  • coordonează activitățile de comunicare a Facultății;
  • coordonează activitățile de reprezentare a Facultății la diferitele tîrguri de oferte academice;
  • pregătește ședințele Consiliului Facultății și pune la dispoziția membrilor Consiliului materialele informative necesare;
  • coordonează circulația hotărîrilor și documentelor în interiorul Facultății, de asemenea către Rectorat și Senat.

Directori departamente

Conducerea Departamentului aparține Directorului de Departament, iar Consiliul Departamentului realizează coordonarea operativă.

Directorul de Departament are funcție executivă și în luarea deciziilor trebuie să se consulte cu Consiliul Departamentului și, după caz, cu plenul departamentului.

Directorul de Departament este responsabil în fața Decanului și a Consiliului Facultății. Activitatea sa este coordonată de către Decan și are în vedere executarea tuturor dispozițiilor Senatului și biroului Senatului Universității, Consiliului Facultății și a Consiliului Departamentului.

Directorul de departament are următoarele atribuții:

 • răspunde de managementul și conducerea operativă a Departamentului, precum și de managementul financiar al Departamentului;
 • reprezintă Departamentul în relațiile cu celelalte Departamente ale Facultății;
 • prezidează ședințele Consiliului Departamentului și adunările generale ale Departamentului;
 • propune spre aprobare Consiliului Facultății programul didactic anual al Departamentului și răspunde de elaborarea raportului anual de activitate didactică a Departamentului;
 • analizează și avizează realizarea planurilor didactice și a obiectivelor științifice ale colectivelor și urmărește realizarea criteriilor de performanță;
 • coordonează activitatea de evaluare anuală a cadrelor didactice din cadrul Departamentului și prezintă Decanului rezultatele evaluării cadrelor didactice din Departament;
 • face propuneri pentru Planurile de învățămînt ale programelor de studii gestionate de Departament;
 • participă la elaborarea Statelor de funcțiuni ale Departamentului, proces pe care îl coordonează, și răspunde de rezultatele astfel generate;
 • face propuneri privind noi specializări, precum și referitor la capacitatea de școlarizare;
 • decide alocarea resurselor umane și materiale necesare activității didactice și de cercetare din cadrul Departamentului;
 • avizează personalul propus pentru suplinirea activităților vacante;
 • propune Consiliului Facultății scoaterea la concurs a posturilor didactice din cadrul Departamentului, precum și componența comisiilor pentru concursurile didactice, licență și dizertații;
 • stabilește criteriile de performanță științifică și didactică aferente fiecărui post, în acord cu legislația în vigoare și criteriile universității, în vederea stabilirii coeficienților salariali;
 • verifică și semnează pontajul membrilor Departamentului, centralizează fișele de activități zilnice ale membrilor de Departament, pe care aceștia au obligația de a le completa;
 • asigură managementul calității activităților didactice și de cercetare, pe care le evaluează și propune sancționarea personalului din cadrul departamentului;
 • propune încetarea relațiilor contractuale cu membrii departamentului, în condițiile prevăzute de lege;
 • răspunde de întocmirea și arhivarea tuturor documentelor elaborate de Departament și de încadrarea acestora în normativele în vigoare;
 • organizează și coordonează desfășurarea tuturor acțiunilor care intră în responsabilitatea sa (prevăzute în Legea 1/2011, în Carta și Regulamentele Universității), de la procesul didactic la manifestările științifice organizate în cadrul Departamentului;
 • informează membrii Departamentului cu privire toate aspectele activităților desfășurate în și cu referire la Departament, inclusiv schimbările de cadru legislativ și procedural, care privesc desfășurarea actului didactic și de cercetare; exercită alte competențe atribuite în temeiul legii ori al reglementărilor UAIC;
 • răspunde în fața plenului Departamentului, a Consiliului departamental, a Decanului și a Consiliului Facultății de îndeplinirea obligațiilor aferente funcției sale și a sarcinilor curente.

Biroul Consiliului Facultății

Biroul Executiv al Facultății de Litere

Biroul Executiv al facultăţii  este format din Decan, Prodecani, administratorul-şef al Facultăţii şi un reprezentant al studenţilor.

Biroul Executiv al Facultății  își desfășoară activitatea în ședințe extraordinare, ori de cîte ori este necesar, și poate invita la reuniunile sale persoane direct implicate în soluționarea problemelor analizate (precum Directorii de Departamente), dar fără drept de vot.

Biroul Executiv al Facultății are următoarele atribuții:

 • aplică hotărîrile Consiliului Facultății și adoptă decizii în acest sens;
 • exercită orice alte atribuții date în sarcina sa de Consiliului Facultății.

Consiliul Facultății

Reprezentînd organismul decizional și deliberativ al Facultății, Consiliul Facultății este alcătuit din reprezentanţii departamentelor, cadre didactice titulare cu norma de bază în Universitate, şi din reprezentaţi ai studenţilor aleşi în adunările anilor de studii. Membrii corpului profesoral sînt aleşi prin vot direct şi secret pentru o perioadă de patru ani, de către Adunarea generală a Facultăţii, în conformitate cu normele de reprezentare stabilite de Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi iar reprezentanţii studenţilor (25% din numărul total al membrilor Consiliului) sînt stabiliţi în adunările generale ale studenților.

Consiliului Facultăţii are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • la propunerea Decanului, aprobă strategia Facultății, în conformitate cu strategia generală a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, precum și planurile operaționale anuale;
 • la propunerea Decanului, aprobă structura organizatorică și funcțională a Facultății;
 • pune în aplicare hotărîrile Senatului și ale Consiliului de Administrație al Universității;
 • avizează candidaturile pentru funcția de Decan;
 • avizează programele de studii și de cercetare ale Facultății;
 • monitorizează activitatea Decanului și aprobă rapoartele anuale ale Decanului privind starea generală a Facultății, asigurarea calității și respectarea eticii universitare la nivelul facultății;
 • validează alegerea Directorilor de Departamente din cadrul Facultății;
 • validează alegerea membrilor Consiliilor Departamentelor;
 • avizează numirea Prodecanilor facultății, la propunerea Decanului;
 • avizează specializările pentru licență, master și doctorat;
 • propune cifra de școlarizare pe specializări și cicluri de învățămînt, precum și planurile de învățămînt pentru toate ciclurile de învățămînt și statele de funcțiuni ale departamentelor;
 • avizează formațiile de studiu;
 • monitorizează încadrarea cheltuielilor de personal aferente statelor de funcții în bugetul Departamentului;
 • propune condițiile specifice de admitere la toate ciclurile de studii;
 • stabilește criteriile și standardele pentru evaluarea periodică a cadrelor didactice și de cercetare cu respectarea criteriilor și standardelor minime stabilite la nivel național sau la nivelul Universității;
 • avizează propunerile Departamentelor privind cadrele didactice asociate și cererile de prelungire a activității peste vîrsta de pensionare;
 • avizează propunerile pentru acordarea titlurilor și diplomelor onorifice prevăzute de Carta Universității;
 • aprobă comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și avizează rezultatele concursurilor;
 • avizează propunerile Departamentelor privind organizarea de centre sau laboratoare de cercetare care funcționează ca unități de venituri și cheltuieli;
 • stabilește strategia cooperării academice internaționale a facultății;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare, regulamentele și Carta universității.

Administrator șef

Postul de Administrator-șef de facultate este subordonat decanului facultății și Directorului General Administrativ al Universității.
Administratorul-șef de facultate răspunde de buna funcționare administrativă și financiar-contabilă a Facultății.

Administratorul-șef de Facultate are următoarele atribuții:

 • participă la managementul strategic al Facultății;
 • aplică strategia financiară a universității la nivelul Facultății;
 • gestionează resursele și patrimoniul;
 • coordonează activitatea personalului administrativ care gestionează patrimoniul Facultății;
 • gestionează evidența cheltuielilor materiale și de personal din fonduri bugetare și extrabugetare;
 • inițiază și desfășoară activități care vizează eficientizarea gestionării resurselor financiare și materiale ale Facultății;
 • gestionează probleme studențești legate de cazare și burse;
 • răspunde solicitărilor privind aspectele financiare și de patrimoniu formulate de decan și Directorii Departamentelor.
 • gestionează şi coordonează și alte activități specifice la solicitarea decanului sau a Consiliului Facultății.

Secretariat

Secretariatul Facultății este o structură administrativă în subordinea Departamentului Secretariat General al Universității și a decanului Facultății și este condus de un Secretar șef.
Secretarul-șef repartizează responsabilitățile între persoanele din structura secretariatului. Secretarul-șef se subordonează ierarhic decanului Facultății și funcțional secretarului șef al Universității și are următoarele atribuții:

 • coordonează activitatea secretariatului;
 • asigură respectarea prevederilor legale în activitatea secretariatului;
 • preia și transmite documentele din afara facultății;
 • întocmește, difuzează și arhivează documentele Facultății;
 • asigură decanului, directorilor de departamente și membrilor Consiliului Facultății datele necesare luării deciziilor;
 • participă la reuniunile ale Consiliului Facultății și ale Biroului Consiliului Facultății;
 • întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine;
 • asigură punerea la dispoziția membrilor Consiliului Facultății a proiectelor de hotărâri ce urmează a fi discutate și întocmește și difuzează procesele verbale și hotărârile Consiliului Facultății;
 • asigură aducerea la îndeplinire a altor sarcini încredințate de Consiliul Facultății.
 • gestionează şi coordonează și alte activități specifice la solicitarea decanului sau a Consiliului Facultății.