Tabere studențești

Anul universitar 2023 - 2024

Beneficiarii de locuri gratuite în tabere studenţeşti, în perioada vacanţei de iarnă 2024, în limita fondurilor bugetare aprobate şi a numărului de locuri aferente pe universităţi, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă (licență, master, doctorat) în anul universitar 2023-2024;
 2. sunt integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2022-2023; în cazul studenţilor înscrişi în anul I de şcolarizare, studenţii care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare 2023-2024);
 3.  sunt studenţi cu vârsta de până la 35 de ani.

Categoriile de beneficiari ai taberelor studențești sunt:
a) cazuri sociale – studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural și cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând maximum 20% (în limita locurilor solicitate) din locurile repartizate universităților;
b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare 2023-2024, în pondere de maxim 85%, cei care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat în pondere de minim 15% dintre aceștia. Procentele se aplică la numărul de locuri rămase după distribuirea locurilor pentru cazurile sociale prevăzute la lit.a);

CALENDAR:

 • Cererile (vezi Anexa 4) se descarcă de pe site, se completează şi se trimit (mail letters@uaic.ro), în perioada 19.01.2024 – 25.01.2024. Cererile vor fi însoţite de:  (1) scan CI + (2) scan carnet de student vizat la zi + (3) declarația de consimțământ + (eventual) (4) documente justificative care să ateste implicarea în activităţi extracurriculare sau încadrarea studentului în unul din cazurile sociale enumerate în Metodologie la art 5 (1) lit a).
 • 26 ianuarie 2024 – afişarea listei cu cererile depuse.
 • 29 ianuarie 2024 – analiza listei cu cererile depuse.
 • 29 ianuarie 2024– afişarea listei cu medii şi a beneficiarilor de locuri, inclusiv cei care se încadrează la Cap. II, Art. 5, lit a.
 • 30.01 – 01.02.2024 – depunere de contestaţii (mail letters@uaic.ro, până la ora 16.00)
 • 2 februarie 2024 – afişarea listei finale
 • 5 februarie 2024, între orele 8.00 – 11.00, sala A120, lângă Secretariatul Facultății de Litere – întâlnirea cu beneficiarii locurilor în tabără pentru alegerea locaţiilor disponibile, care va avea loc doar în format fizic. La întâlnire vor participa şi studenţii aflaţi la rezerve, care, in limita eventualelor locuri rămase neocupate, vor avea dreptul să-şi aleagă destinaţia de tabără.

Mediile de selecţie sunt:

 • anul I licenţă şi I master – media ECTS din semestrul I al anului universitar 2023-2024
 • anul II, III licenţă şi II master – media ECTS din anul universitar 2022-2023
 • la medii egale, departajarea se face în funcţie de media de admitere (pentru anul I şi I master), respectiv media semestrului I 2023-2024 (pentru anul II, III şi II master)
 • Pentru studenții doctoranzi se va avea în vedere media obținută în PPUA și media de admitere, cu criteriile de departajare aferente.

Serii de cazare:

 • Seria I –12 – 17 februarie 2024
 • Seria II – 13 – 18 februarie 2024
 • Seria III – 18 – 23 februarie 2024

LISTE:

Numărul de locuri de tabără alocate Facultății: 4 locuri

Lista cu studenții care au depus cerere de tabără [afișat 26.01.2024, ora 8:30]

Comisia de selecţie a studenţilor beneficiari: Prodecan, conf.dr. Oana Macari; administrator şef facultate, Bogdan Constantinovici; reprezentant studenţi, Paula Munteanu

Repartizarea iniţială (înainte de contestaţii) a locurilor în tabără [afișat 29.01.2024, ora 8:30]

Repartizarea finală (după contestaţii) a locurilor de tabără

Lista destinațiilor de tabără, pe serii şi localităţi

Centralizatorul borderourilor cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără