Grad didactic I

Grad didactic I

COLOCVIU DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2024 - 2026

Anunţ privind organizarea şi desfăşurarea colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2024-2026
Colocviul de admitere la gradul didactic I se va desfăşura în data de 9 februarie 2024 începând cu ora 9.

COLOCVIUL SE VA DESFĂȘURA „FAȚĂ ÎN FAȚĂ”, în Corpul A al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași PENTRU CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA SPECIALIZĂRILE:

 • LITERATURA ROMÂNĂ la Catedra de Literatură română, Corpul A, etajul II;
 • LIMBA ROMÂNĂ la Catedra de Limba română, Corpul A, etajul II

COLOCVIUL SE VA DESFĂȘURA ON-LINE PENTRU SPECIALIZĂRILE:

 • LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ;
 • LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ;
 • LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ;
 • LIMBA ȘI LITERATURA ITALIANĂ;
 • FILOLOGIE CLASICĂ (LIMBA ŞI LITERATURA LATINĂ/LIMBA ŞI LITERATURA GREACĂ VECHE);
 • LIMBA ȘI LITERATURA RUSĂ;
 • LIMBA ȘI LITERATURA SPANIOLĂ.

În urma desfășurării colocviului de admitere la gradul I, toți candidații înscriși care s-au prezentat la susținerea din data de 9 februarie 2024 au fost declarați admiși.

Propuneri nominale privitoare la repartizarea candidaţilor admişi la colocviul de grad didactic I, pe conducători ştiinţifici, seria 2024-2026

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE LA COLOCVIUL DE ADMITERE

După ce dosarele de înscriere ale candidaţilor sunt transmise centrului de perfecţionare de către Inspectoratele Școlare Județene, cadrele didactice trebuie să trimită scanat, în format pdf, la adresa: otilia.marta@uaic.ro, următoarele documente semnate pe fiecare pagină:

 • cererea privind opțiunea pentru tema lucrării metodico-științifice (descarcă cererea) 

În cerere candidații trebuie să scrie numele în ordinea dobândirii: ex. Pricop I. Oana – Elena căs. Ștefanache;

 • bibliografia minimală privitoare la tema aleasă (în format pdf);
 • un plan/abstract al lucrării (în format pdf);
 • dovada achitării taxei de susținere a colocviului în vederea acordării gradului didactic I (HS nr. 6/24.11.2022).

În e-mail candidatul trebuie să scrie numele complet, specialitatea la care susține colocviul, denumirea școlii la care lucrează, localitatea și județul.

Perioada de depunere (fizic sau prin e-mail) a documentelor este 29-31.01.2024, ora 10 (puteți trimite documentele necesare înscrierii și înainte de data de 29 ianuarie 2024). Veţi primi o confirmare de primire. În caz contrar, sunaţi la numărul de telefon: 0232201242.

Taxa de înscriere la colocviul de admitere la gradul I este de 250 lei. Se poate achita la orice filială BRD.

PENTRU PLATA TAXEI PRIN BRD VEŢI PRECIZA URMĂTOARELE:

 • Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
 • Zona: Facultatea de Litere, cod: 1311
 • Forma de şcolaritate: 01
 • Contul – RO 68 BRDE 240 SV 89534452400

Tipul taxei : Taxă procesare dosar gradul I (250 lei) – cod 105

OBS. Dovada plății taxei de înscriere la colocviul de admitere (copie chitanță) trebuie să fie trimisă odată cu toate documentele necesare înscrierii (vezi condiții de înscriere la colocviu), în intervalul 29-31.01.2024.

 1. TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR NECESARE CANDIDAȚILOR

În jurul datei de 07.02.2024, candidaţii care vor susţine colocviul on-line vor primi pe adresa de e-mail invitaţia de participare la examen (linkul de acces).

Accesul la examen se va face doar pe baza invitației (linkului) și este condiţionat de prezentarea cărţii de identitate, actul care atestă numele scris în cererea privind opțiunea pentru tema lucrării metodico-științifice.

 III. EVALUAREA LA COLOCVIUL DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I

            Evaluarea candidaţilor se va realiza prin “admis” sau “respins”.

            Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate.

În cazul candidaților declarați respinși la colocviul de admitere, aceștia se pot reînscrie pentru susținerea examenului prin depunerea unui nou dosar și parcurgerea tuturor etapelor precizate în Metodologia, aprobată prin OM nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 1. MODIFICAREA/SCHIMBAREA TEMEI ȘI A ÎNDRUMĂTORULUI APROBAT ÎN URMA COLOCVIULUI

După promovarea colocviului de admitere la gradul didactic I, titlul lucrării metodico-științifice nu se mai poate schimba/modifica, întrucât candidații sunt admiși la colocviu în baza unei teme alese de ei și dezbătută la colocviu în fața comisiei de examinare. Orice modificare a temei se poate face doar la colocviu de către comisia de examinare.

Îndrumătorul lucrării metodico-științifice, aprobat în urma colocviului, se poate schimba doar în cazuri excepționale (boală, deces). În aceste cazuri, noul îndrumător trebuie să aibă același domeniu de activitate cu cel înlocuit.

 1. REPARTIZAREA COORDONATORILOR ȘTIINȚIFICI
 2. Conform legislației în vigoare, cadrele didactice înscrise pentru a susține colocviul de admitere la gradul I pot opta pentru un anumit conducător științific. Coordonatorii științifici trebuie să aibă specialitatea în care candidații susțin examenul.
 3. În urma susținerii colocviului, Biroul Consiliu al Facultății de Litere va stabili pentru fiecare candidat profesorul coordonator, în funcție de: (1) opțiunea scrisă a candidatului, (2) în limita numărului maxim de coordonări aprobat pentru fiecare profesor coordonator și (3) corespondența dintre domeniul tematic al lucrării metodico-științifice și domeniul de competență al coordonatorului. În situația în care criteriile (2) și (3) nu pot fi îndeplinite, îi este alocat candidatului un alt coordonator.

Un cadru didactic universitar titular, cu grad de profesor, conferenţiar sau lector/şef de lucrări, poate coordona maxim 3 (trei) lucrări de grad. Prin excepţie, cadrele didactice care sunt metodicieni/didacticieni în cadrul facultăţii pot coordona un număr de maxim 5 (cinci) lucrări metodico-ştiinţifice.

 1. Până la data de 16 februarie 2024, candidaţii declaraţi admişi vor găsi pe site-ul Facultății de Litere, repartizarea pe conducători ştiinţifici.

Mult succes!

EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC I

COLOCVIU DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I

10 februarie 2023, începând cu ora 9.00 

EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC I

Rezultatele evaluării lucrărilor metodico-științifice depuse, grad didactic I (sesiunea 2021 – 2023)

Informații referitoare la examenul de acordare a gradului didactic I, seria 2021 – 2023

Procedură operațională de organizare a activității privind elaborarea și depunerea lucrărilor metodico-științifice, întocmirea comisiilor și transmiterea rezultatelor finale în vederea obținerii gradului didactic I în învățământul preuniversitar

Depunerea lucrărilor metodico-științifice (forma scrisă, legată tip carte și pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF) se face în perioada 08 – 24 august 2022, de luni până vineri (în zilele lucrătoare), în intervalul orar 9.00 – 14.00.

Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului științific (dat pe prima pagină a lucrării).

Ultima pagină a lucrării cuprinde declarația de autenticitate (click aici), pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:

 • lucrarea a fost elaborată personal și aparține în întregime candidatului;
 • nu au fost folosite alte surse decât cele menționate în bibliografie;
 • nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate și fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;
 • lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

 Lucrările metodico-științifice depuse se înregistrează, cu număr și dată, la secretariatul facultății.

PENTRU ACHITAREA TAXEI PRIN BRD VEȚI PRECIZA URMĂTOARELE:

 • Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași
 • Zona: 1311- Facultatea de Litere
 • Forma de școlaritate: 01
 • Contul –  RO68BRDE240SV89534452400
 • Tipul taxei : Taxă depunere lucrare gradul I (150 lei) – cod 106

Candidatul va prezenta la secretariatul Facultății de Litere, la depunerea lucrării:

 • copie după chitanța corespunzătoare achitării taxei de analiză, îndrumare și evaluare a lucrării metodico-științifice;
 • declarația de acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (click aici)

Precizări

În cazul în care lucrarea nu este avizată pentru depunere, conducătorul științific are obligația de a preciza motivele respingerii. Candidații ale căror lucrări nu au fost avizate pot să depună contestație în termen de două zile de la data limită de depunere a lucrărilor. Contestațiile se depun la secretariatul Facultății de Litere. Contestațiile se rezolvă în termen de trei zile de la data depunerii.

Candidații din seriile anterioare trebuie să depună la secretariat, suplimentar, următoarele acte:

 • adeverință de la unitatea de învățământ în care se specifică vechimea efectivă de predare la catedră (se calculează de la data obținerii gradului didactic II, respectiv de la 1 septembrie a anului școlar următor susținerii examenului până la data de 31 august a anului școlar în care se desfășoară inspecția specială și susținerea publică a lucrării metodico-științifice. În cazul în care există întreruperi/discontinuități (concediu fără plată, concediu creștere și îngrijire copil, sau în cazul în care cadrul didactic nu este titular și are decizia de numire pe post anterioară datei de 01 septembrie) acestea trebuie precizate în mod explicit).

După promovarea colocviului de admitere la gradul didactic I titlul lucrării nu se mai poate modifica.

Candidatul are obligația de a depune un exemplar din lucrare și la biblioteca sau cabinetul metodic din cadrul instituției de învățământ preuniversitar unde urmează să se desfășoare inspecția specială și susținerea lucrării, pentru a fi consultată de membrii comisiei metodice.

Conducătorii științifici au obligația de a întocmi, pentru fiecare lucrare condusă, referatul de acceptare/neacceptare a lucrării pentru a fi susținută. Referatele se depun la secretariatul facultății până la data de 8 septembrie 2022.

Proba de elaborare a lucrării metodico-științifice este evaluată printr-o notă de la 10 la 1, exprimată printr-un număr întreg sau cu zecimale. Nota este acordată de conducătorul științific și este înscrisă la finalul referatului întocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusă. Pentru a fi acceptată la susținere, lucrarea trebuie să primească cel puțin nota 9 (nouă).

Candidații care nu au primit nota minimă se consideră respinși la examenul pentru gradul didactic I și nu pot susține probele următoare, respectiv inspecția specială și susținerea lucrării.

Rezultatele evaluării lucrărilor metodico-științifice se aduc la cunoștința candidaților, prin afișare, cu mențiunea acceptată/neacceptată la susținere.

Candidații respinși la proba de elaborare a lucrării metodico-științifice pot să depună contestație în termen de 48 de ore de la data și ora afișării rezultatelor.

Contestațiile se rezolvă în termen de maxim trei zile de la data depunerii.

Conducătorul științific stabilește de comun acord atât cu candidatul cât și cu președintele comisiei o dată (zi, lună) și o oră,  pentru efectuarea inspecției speciale și a lucrării metodico-științifice. Data și ora la care se va desfășura examenul este transmisă, în scris, secretariatului Facultății de Litere după aprobarea comisiilor de către Ministerul de resort, dar nu mai târziu de 5 zile de la aprobare.

Inspecția specială precum și susținerea lucrării metodico-științifice se va face în perioada 01 noiembrie 2022 – 31 mai 2023, numai după ce au fost aprobate comisiile de către Ministerul Educației, Direcția Generală Management Preuniversitar, Direcția Formare Continuă.

La inspecția specială candidatul trebuie  să obțină minim nota 8 (opt), condiție obligatorie pentru accesul la susținerea lucrării metodico – științifice. Nota obținută la această probă nu se ia în considerație la calculul notei de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I.

La proba care constă în susținerea lucrării metodico-științifice nota medie de promovare este 9 (nouă).

Nota de promovare (media generală) a examenului de acordare a gradului didactic I se calculează ca medie aritmetică a notei acordate de conducătorul științific pentru recenzia lucrării metodico-științifice și a notei obținute de candidat la proba de susținere a lucrării metodico – științifice.

Media minimă de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I este nota 9 (nouă).

COLOCVIU DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I