Grad didactic I

Grad didactic I

EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC I

COLOCVIU DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I

10 februarie 2023, începând cu ora 9.00 

EXAMENUL DE ACORDARE A GRADULUI DIDACTIC I

Rezultatele evaluării lucrărilor metodico-științifice depuse, grad didactic I (sesiunea 2021 – 2023)

Informații referitoare la examenul de acordare a gradului didactic I, seria 2021 – 2023

Procedură operațională de organizare a activității privind elaborarea și depunerea lucrărilor metodico-științifice, întocmirea comisiilor și transmiterea rezultatelor finale în vederea obținerii gradului didactic I în învățământul preuniversitar

Depunerea lucrărilor metodico-științifice (forma scrisă, legată tip carte și pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF) se face în perioada 08 – 24 august 2022, de luni până vineri (în zilele lucrătoare), în intervalul orar 9.00 – 14.00.

Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului științific (dat pe prima pagină a lucrării).

Ultima pagină a lucrării cuprinde declarația de autenticitate (click aici), pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:

 • lucrarea a fost elaborată personal și aparține în întregime candidatului;
 • nu au fost folosite alte surse decât cele menționate în bibliografie;
 • nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate și fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;
 • lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

 Lucrările metodico-științifice depuse se înregistrează, cu număr și dată, la secretariatul facultății.

PENTRU ACHITAREA TAXEI PRIN BRD VEȚI PRECIZA URMĂTOARELE:

 • Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași
 • Zona: 1311- Facultatea de Litere
 • Forma de școlaritate: 01
 • Contul –  RO68BRDE240SV89534452400
 • Tipul taxei : Taxă depunere lucrare gradul I (150 lei) – cod 106

Candidatul va prezenta la secretariatul Facultății de Litere, la depunerea lucrării:

 • copie după chitanța corespunzătoare achitării taxei de analiză, îndrumare și evaluare a lucrării metodico-științifice;
 • declarația de acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (click aici)

Precizări

În cazul în care lucrarea nu este avizată pentru depunere, conducătorul științific are obligația de a preciza motivele respingerii. Candidații ale căror lucrări nu au fost avizate pot să depună contestație în termen de două zile de la data limită de depunere a lucrărilor. Contestațiile se depun la secretariatul Facultății de Litere. Contestațiile se rezolvă în termen de trei zile de la data depunerii.

Candidații din seriile anterioare trebuie să depună la secretariat, suplimentar, următoarele acte:

 • adeverință de la unitatea de învățământ în care se specifică vechimea efectivă de predare la catedră (se calculează de la data obținerii gradului didactic II, respectiv de la 1 septembrie a anului școlar următor susținerii examenului până la data de 31 august a anului școlar în care se desfășoară inspecția specială și susținerea publică a lucrării metodico-științifice. În cazul în care există întreruperi/discontinuități (concediu fără plată, concediu creștere și îngrijire copil, sau în cazul în care cadrul didactic nu este titular și are decizia de numire pe post anterioară datei de 01 septembrie) acestea trebuie precizate în mod explicit).

După promovarea colocviului de admitere la gradul didactic I titlul lucrării nu se mai poate modifica.

Candidatul are obligația de a depune un exemplar din lucrare și la biblioteca sau cabinetul metodic din cadrul instituției de învățământ preuniversitar unde urmează să se desfășoare inspecția specială și susținerea lucrării, pentru a fi consultată de membrii comisiei metodice.

Conducătorii științifici au obligația de a întocmi, pentru fiecare lucrare condusă, referatul de acceptare/neacceptare a lucrării pentru a fi susținută. Referatele se depun la secretariatul facultății până la data de 8 septembrie 2022.

Proba de elaborare a lucrării metodico-științifice este evaluată printr-o notă de la 10 la 1, exprimată printr-un număr întreg sau cu zecimale. Nota este acordată de conducătorul științific și este înscrisă la finalul referatului întocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusă. Pentru a fi acceptată la susținere, lucrarea trebuie să primească cel puțin nota 9 (nouă).

Candidații care nu au primit nota minimă se consideră respinși la examenul pentru gradul didactic I și nu pot susține probele următoare, respectiv inspecția specială și susținerea lucrării.

Rezultatele evaluării lucrărilor metodico-științifice se aduc la cunoștința candidaților, prin afișare, cu mențiunea acceptată/neacceptată la susținere.

Candidații respinși la proba de elaborare a lucrării metodico-științifice pot să depună contestație în termen de 48 de ore de la data și ora afișării rezultatelor.

Contestațiile se rezolvă în termen de maxim trei zile de la data depunerii.

Conducătorul științific stabilește de comun acord atât cu candidatul cât și cu președintele comisiei o dată (zi, lună) și o oră,  pentru efectuarea inspecției speciale și a lucrării metodico-științifice. Data și ora la care se va desfășura examenul este transmisă, în scris, secretariatului Facultății de Litere după aprobarea comisiilor de către Ministerul de resort, dar nu mai târziu de 5 zile de la aprobare.

Inspecția specială precum și susținerea lucrării metodico-științifice se va face în perioada 01 noiembrie 2022 – 31 mai 2023, numai după ce au fost aprobate comisiile de către Ministerul Educației, Direcția Generală Management Preuniversitar, Direcția Formare Continuă.

La inspecția specială candidatul trebuie  să obțină minim nota 8 (opt), condiție obligatorie pentru accesul la susținerea lucrării metodico – științifice. Nota obținută la această probă nu se ia în considerație la calculul notei de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I.

La proba care constă în susținerea lucrării metodico-științifice nota medie de promovare este 9 (nouă).

Nota de promovare (media generală) a examenului de acordare a gradului didactic I se calculează ca medie aritmetică a notei acordate de conducătorul științific pentru recenzia lucrării metodico-științifice și a notei obținute de candidat la proba de susținere a lucrării metodico – științifice.

Media minimă de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I este nota 9 (nouă).

COLOCVIU DE ADMITERE LA GRADUL DIDACTIC I