Admitere Masterat

FACULTATEA DE LITERE

ADMITERE

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

CALENDAR

Sesiunea iulie 2024

 • 15 – 19 iulie 2024, între orele 09.00 – 16.00 și 20 iulie, între 09.00 – 13.00, în Amf. III.12 (Corp A, et. 2): înscrierea candidaților;
 • 22 iulie 2024, online, începând cu ora 09.00: interviu admitere master; detaliile organizatorice vă vor fi comunicate pe e-mail după încheierea perioadei de înscriere.
 • 22 – 27 iulie 2024: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
 • 29 – 31 iulie 2024, între orele 09.00 – 14.00, Amf. III.12 și Sem. Al. Dima (Corp A, et. 2): confirmarea locului de către candidații admiși.

Sesiunea septembrie 2024

 • 6, 7 și 9 septembrie 2024: înscrierea candidaților;
 • 10 septembrie 2024: interviu;
 • 10 – 11 septembrie 2024: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
 • 12 – 13 septembrie 2024: confirmarea locului.

PROGRAME

NUMĂR DE LOCURI

1. Cetățeni români, UE și SEE

 • 17 locuri buget
 • 15 locuri cu taxă

Locurile cu taxă se suplimentează în funcție de numărul de înscrieri.

 • 15 locuri buget
 • 15 locuri cu taxă

Locurile cu taxă se suplimentează în funcție de numărul de înscrieri.

 • 13 locuri buget
 • 15 locuri cu taxă

Locurile cu taxă se suplimentează în funcție de numărul de înscrieri.

 • 17 locuri buget
 • 30 locuri cu taxă

Locurile cu taxă se suplimentează în funcție de numărul de înscrieri.

 • 9 locuri buget
 • 15 loc cu taxă

Locurile cu taxă se suplimentează în funcție de numărul de înscrieri.

 • 9 locuri buget
 • 15 loc cu taxă

Locurile cu taxă se suplimentează în funcție de numărul de înscrieri.

 • 12 locuri buget
 • 1 loc buget (pentru candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități)
 • 1 loc buget (romi)
 • 15 locuri cu taxă

Locurile cu taxă se suplimentează în funcție de numărul de înscrieri.

 • 12 locuri buget
 • 15 locuri cu taxă

Locurile cu taxă se suplimentează în funcție de numărul de înscrieri.

 • 9 locuri buget
 • 1 loc buget (pentru candidați proveniți din sistemul de protecție socială)
 • 15 locuri cu taxă

Locurile cu taxă se suplimentează în funcție de numărul de înscrieri.

2. Români de pretutindeni

TAXE

Cuantum şi coduri TAXE

Etapa 1: ÎNSCRIEREA candidaţilor
TAXA DE ADMITERE
: 350 RON (pentru fiecare dosar depus); cod 28.

Etapa 2: CONFIRMAREA locului de către candidaţii declaraţi admişi
TAXA DE ÎNMATRICULARE: 100 RON; cod 38 – pentru candidaţii admişi la BUGET;
TAXA DE ŞCOLARIZARE: 1175 RON; cod 31 – pentru candidaţii admişi la TAXĂ.

Modalităţi de plată

 • Direct pe platforma de admitere, în secţiunea PLĂŢI;
 • online, în contul BCR, pe platforma https://plati-taxe.uaic.ro/. Te rugăm să citești cu atenție instrucțiunile de pe platformă.
 • la orice agenţie BRD din ţară, în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400.

La efectuarea plăţii în agenţiile BRD se vor menţiona codul taxei (28 – taxă admitere; 38 – taxa de înmatriculare; 31 – taxa de şcolarizare), codul formei de învăţământ (01 -licenţă zi; 03- mastera zi; 05 – doctorat) şi codul Facultăţii (1311 – Litere-Licenţă; 2412 Litere-Masterat; 2543 – Litere-Doctorat).

Dovada plăţii (o copie a ordinului de plata) se va anexa dosarului de candidatură. Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele și  CNP-ul candidatului, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare.

În cazul Dacă te numeri printre candidaților scutiţi de plata taxei de admitere, se va selecta, pe platforma de admitere, opţiunea „Scutire taxă” și se va încărca documentul doveditot. Vezi AICI categoriile de candidați scutiţi de plata taxei de înscriere.

Românii de pretutindeni (Republica Moldova, Ucraina, diaspora) sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere.

Scutire/reducere taxe

Sunt scutiți de la plata taxei de admitere la studii universitare de licență:

a) candidaţii (în vârstă de până la 26 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;

b) candidaţii (în vârstă de până la 26 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

c) candidaţii (în vârstă de până la 26 ani) care sunt copii cu unul sau ambii părinți decedați;

d) candidaţii (în vârstă de până la 26 ani) care sunt copii din familii monoparentale;

e) candidaţii din grupurile defavorizate definite conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

f) candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educației și premiile I, II și III la olimpiadele naționale de română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, latină, greacă pe parcursul ciclului liceal.

Se reduce cu 50% cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi.

Sunt scutiți de la plata taxei de admitere la studii universitare de master:

a) candidaţii (în vârstă de până la 26 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;

b) candidaţii (în vârstă de până la 26 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

c) candidaţii (în vârstă de până la 26 ani) care sunt copii cu unul sau ambii părinți decedați;

d) candidaţii (în vârstă de până la 26 ani) care sunt copii din familii monoparentale;

e) candidaţii din grupurile defavorizate definite conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Se reduce cu 50% cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi.

Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de admitere pe facultate.

Sunt scutiți de la plata taxei de admitere la studii universitare de doctorat:

a) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat.

b) candidaţii pentru bursele oferite de statul român: românii de pretutindeni și cetățenii străini propuși conform documentelor de cooperare bilateral, a unor oferte unilateral ale statului roman sau a unor ministere din România;

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de admitere pe facultate.

ÎNSCRIERE

Modalități de înscriere

Înscrierea se poate face fie on-line, fie on-site (la sediul Facultății de Litere).
Având în vedere faptul că, în ambele cazuri, sunt necesare crearea contului pe platforma de admitere și completarea electronică a fișei de înscriere, RECOMANDĂM ÎNSCRIEREA ON-LINE.

PRECIZAREContul pe platforma https://eadmitere.uaic.ro/ trebuie să creat și validat înainte de a vă prezenta în sala de admitere.

ATENȚIE!

 1. Conturile de acces pe platforma de admitere https://eadmitere.uaic.ro/ vor putea fi create până pe 20 iulie 2024, ora 12.00. Dosarele vor putea fi finalizate și depuse până la ora 13.00.
 2. Este foarte important să introduceți corect adresa de e-mail și să nu uitați/să vă notați parola introdusă în momentul creării contului.
 3. Vă recomandăm să folosiți un computer pentru completarea fișelor de înscriere și încărcarea documentelor și diplomelor solicitate (scan față-verso, format fișier JPG/PDF). 

Condiții de admitere

Media de admitere = 60% media examenului de licență și 40% nota la interviul în limba de predare a programului.

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:

 1. Media ECTS a anilor de studii de licență.
 2. Media de la bacalaureat.

Acte necesare pentru înscriere

 1. fișa de înscriere (generată de platforma de admitere)
 2. Acte de studii
  • diploma de Bacalaureat obținută în România, în original, sau atestat de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României
  • diploma de licență obținută în România și Suplimentul la diplomă/foaia matricolă, în original SAU Atestat de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României
  • Adeverința de licență în cazul absolvenților din promoția 2024 pentru care nu s-a eliberat încă Diploma de licență și Suplimentul la diplomă/foaia matricolă
 3. carte de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați din țările UE, SEE și Elveția) în original * și copie
 4. certificat de naștere în original * și copie
 5. adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este / nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul)
 6. formularul A5 eliberat de medicul de specialitate, în baza diagnosticului/diagnosticelor stabilit(e), sau certificatul de încadrare în grad de handicap (după caz) – pentru candidații care optează pentru locurile destinate persoanelor cu dizabilități
 7. 2 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5 cm)
 8. chitanța sau dovada plății online a taxei de admitere / dovada scutirii de taxă
 9. acordul de prelucrare a informațiilor cu caracter personal (descarcă)
 10. (dacă este cazul) certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în original* și copie;
 11. (dacă este cazul) masteranzii/absolvenții de studii de master/ exmatriculații vor anexa adeverința din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 12. (dacă este cazul) alte acte (de exemplu: candidații de etnie romă care se vor înscrie pe locurile special alocate lor vor include în dosar o recomandare scrisă, emisă de una din organizațiile legal constituite ale romilor; candidații proveniți din sistemul de asistență socială vor aduce o adeverință eliberată de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului; candidații cu dizabilități vor prezenta documente medicale doveditoare);
 13. dosar plic

(*) se restituie candidatului după certificarea conformității copiei cu originalul.

Mențiuni:

 1. În cazul în care vă veți înscrie concomitent la mai multe specializări/ domenii/ facultăți/ instituții, dosarul cu actele în original se depune la prima opțiune. Următoarele înscrieri se vor face cu copii certificate de instituția care deține originalul și o adeverință care să ateste că aceasta deține actele în original.
 2. Candidații cetățeni ai UE, SEE și CE vor prezenta la înscriere documentele enumerate mai sus și traducerea legalizată a acestora în limba română.
 3. Pentru admiterea la studii universitare de licență cu predare în limba română, cetăţenii UE şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române (să prezinte un certificat de competenţă lingvistică eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educației). Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat.

CONFIRMAREA LOCULUI

Confirmarea locului se face exclusiv fizic și doar de către candidatul declarat admis.

La confirmarea locului, candidații vor aduce într-un dosar plic toate documentele solicitate la înscriere (original și copie), inclusiv dovada tipărită a plății taxei de înscriere/adeverința care dovedește scutirea de taxă. De asemenea, candidații vor aduce și dovada tipărită a plății taxei de confirmare (100 lei taxă înmatriculare – pentru candidații admiși la buget) sau jumătate din taxa de școlarizare pe primul semestru (1.175 lei taxă școlarizare – în cazul candidaților admiși la taxă).

Candidații admiși pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele de studii în original, de a semna Contractul de studii și de a achita taxa de înmatriculare în cuantum de 100 lei. Această taxă nu se restituie în cazul renunțării la școlarizare. În cazul neîndeplinirii obligațiilor enumerate anterior, candidații vor fi declarați respinși.

Taxa de înmatriculare se plătește doar de către candidații admiși pe locuri finanțate de la buget.

Candidații admiși pe locurile cu taxă au obligația să achite taxa de școlarizare de 1.175 de lei (reprezentând 50% din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului universitar 2024-2025) și să semneze Contractul de studii. După acest termen, candidații care nu și-au îndeplinit aceste obligații vor fi declarați respinși. Locurile eliberate astfel vor fi ocupate de următorii candidați care îndeplinesc condițiile de admitere sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune.
Candidații admiși pe locurile cu taxă trebuie să completeze dosarul cu diploma de bacalaureat în original. În cazul în care sunt admiși sau urmează deja un alt program de studii, vor trebui să depună la dosar copii legalizate ale actelor de studii și adeverință care să ateste prezența actelor de studii în original la altă facultate/instituție de învățământ superior. În cazul neîndeplinirii acestor obligații, candidații vor fi declarați respinși.
Candidaților admiși pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de școlarizare.

La semnarea Contractului de studii, candidații au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri de taxe, premii). În cazuri excepționale, extrasul de cont poate fi adus până la începerea anului academic. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont.

Candidații români cu studii în străinătate, de liceu sau de licență, sunt obligați să aducă și dosarul pentru echivalarea diplomelor la CNRED. Informații aici.