Structura Școlii Doctorale

Structura Școlii Doctorale de Studii Filologice

Conducere

DIRECTOR : prof. univ.dr. Lăcrămioara Petrescu

(plan managerial, CV şi lista de lucrări)

CONSILIUL ŞCOLII DOCTORALE: prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, prof.univ.dr. Simona Modreanu, prof.univ.dr. Antonio Patraş, prof.univ.dr. Rodica Zafiu, prof.univ.dr. Michael Metzeltin, prof.univ.dr. Florin Alexandru Platon, student doctorand: Irina Marinela Deftu

Profesori conducători de doctorat

 • Date de contact: lumicarausu@yahoo.com
 • Curriculum Vitae și lista de publicații
 • Domeniul de doctorat: Filologie
 • Domeniile de expertiză: Limba română (Gramatica sincronică și diacronică); Lingvistică (Pragmatica lingvistică, Retorică lingvistică, Lingvistică integrală)
 • Teme propuse pentru cercetări doctorale: 1. Corpus de limbă română vorbită actuală nedialectală; 2. Limba română vorbită actuală. Studiu lingvistic aplicat pe Corpusul de limbă română vorbită actuală nedialectală; 3. Pragmatica părţilor de vorbire; 4. Timpuri verbale sintetice şi analitice în limbile română şi engleză; 5. Particularităţi ale discursului juridic în limbile română şi italiana; 6. Implicitul lingvistic în dramaturgia românească.
 • Date de contact: luc10for@gmail.com
 • Curriculum Vitae şi Lista de publicaţii
 • Domeniul de doctorat: Filologie
 • Domeniile de expertiză: Hermeneutică literară, Teoria literaturii, Poetică, Literatură română, Literatură universală și comparată
 • Teme propuse pentru cercetări doctorale: 1. Elemente de hermeneutică teoretică și practică în studiile literare românești; 2. Contribuții românești la dezvoltarea hermeneuticii: lucrări monografice consacrate unor teoreticieni (Mircea Eliade, Adrian Marino, Paul Cornea) sau practicieni ai hermeneuticii literare din România (Mircea Eliade, Ioan Petru Culianu, Constantin Noica, Vasile Lovinescu, Alexandru Paleologu ș.a.); 3. Modele epistemologice în eminescologie (din diferitele ei etape de dezvoltare); 4. Monografii despre paraliteratură, antiliteratură și subliteratură în secolele XX-XXI; 5. Hermeneutica simbolurilor în studiile literare și studiile culturale; 6. Hermeneutica miturilor în diversele arii ale științelor umaniste; 7. Studierea textelor literare eminente (canonice) din literatura română și universală din perspectiva unor hermeneutici diferite (divergente, convergente, rivale). Temele au caracter orientativ. În discuțiile cu candidații, se vor preciza limitele ariei de cercetare și titlul lucrării.
 • Date de contact: dragos68cojocaru@yahoo.com
 • Curriculum Vitae şi Lista de publicaţii
 • Domeniul de doctorat: Filologie
 • Domeniile de expertiză: (în curs de actualizare)
 • Teme propuse pentru cercetări doctorale: (în curs de actualizare)
 • Date de contact: cclaura@uaic.ro
 • Curriculum Vitae
 • Domeniul de doctorat: Philology – English and American Literature
 • Domeniile de expertiză: Literatură engleză și americană
 • Teme propuse pentru cercetări doctorale: 1. Victorian Literature (Charles Dickens, W. M. Thackeray, Charlotte Bronte, Emiliy Bronte, George Eliot, Thomas Hardy, Henry James, Joseph Conrad and others); 2. American Romanticism (Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville and others); 3. American Trancendentalism (Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Walt Whitman); 4. British Modernism and Postmodernism; 5. American Modernism and Postmodernism; 6. Critical Theory (Feminism, Psychoanalysis, Cultural Studies, Deconstruction, Structuralism, Postcolonialism etc.); 7. Literature and Historiography; 8. Literature and Film; 9. Literature and Society; 10. Literature and Politics.
 • Date de contact: dimat@uaic.ro
 • Curriculum Vitae și lista de publicații
 • Domeniul de doctorat: Filologie
 • Domeniile de expertiză: Traductologie, Literatură britanică şi americană, Studii de receptare a scriitorilor britanici şi americani în România, Lingvistică (aplicată).
 • Teme propuse pentru cercetări doctorale: pe lângă temele propuse de doctoranzii înşişi în urma discuţiilor cu îndrumătoarea, sugerăm particularizarea unor teme generale precum: 1) Istoria traducerilor în limba română – diferite etape istorice; 2) Traducerea si noile tehnologii; 3) Traducerea audiovizuală; 4) Aspecte culturale ale subtitrării; 5) Adaptarea din perspectivă traductologică; 6) Investigarea activităţii unor scriitori-traducători emblematici pentru cultura română; 7) Vocea şi vizibilitatea traducătorilor în operele traduse; 8) Traducere si imagologie; 9) Mutaţii ideologice şi culturale în transpunerea anumitor texte literare; 9) Aspecte specifice traducerii textelor de specialitate (selectarea unor tipuri şi genuri diferite); 10) Traducerea genurilor literare (proză, poezie, texte dramatice).
 • Date de contact: felidumas@yahoo.fr
 • Curriculum Vitae și lista de publicații
 • Domeniul de doctorat: Filologie
 • Domeniile de expertiză: Limbă franceză; lingvistică; Semiologie generală, non verbală şi gestuală (liturgică ortodoxă); Antropologie religioasă; Hermeneutică; Ortodoxia de expresie franceză; Lexicologie franceză;Terminologie religioasă ortodoxă specializată în limba franceză; Sociolingvistică şi limbajul tinerilor; Traduceri specializate de texte religioase ortodoxe; Francofonia din spaţiul românesc; Istoricul şi particularităţile relaţiilor franco-române; Plurilingvism şi educaţie în limba franceză; bilingvism franco-român; Tehnici de evaluare în predarea limbii franceze; Introducere în cercetare.
 • Teme propuse pentru cercetări doctorale: 1. O critică a traducerilor de lucrări de teologie ortodoxă din limba franceză în limba română; problematică asociată. 2. Evaluarea competenţelor plurilingve ale studenţilor români de la limbi străine, inclusiv franceză; problematică asociată.
 • Date de contact: algafton@gmail.com
 • Curriculum Vitae
 • Domeniul de doctorat: Filologie
 • Domeniile de expertiză: Lingvistica diacronică (istoria limbii române, fonetică şi fonologie istorică, dialectologie istorică, lexicologie istorică, etimologie, onomasiologie, apariţia şi evoluţia limbii române literare), Filologie; Traductologie biblică; Traductologie; Antropologie culturală.
 • Temele sînt propuse exclusiv de către doctoranzi, după care, în cadrul unei discuţii dintre îndrumătorul de doctorat şi doctorand, se stabilesc coordonatele viitoarei lucrări (intensiunea şi extensiunea temei, modalităţi de tratare, fundamentele teoretice şi aplicate, gradul de complexitate ale lucrării etc.).
 • Date de contact: soringuia01@yahoo.com
 • Curriculum Vitae și Lista de publicații
 • Domeniul de doctorat: Filologie
 • Domeniile de expertiză: Fonetica și fonologia limbii române, Dialectologie română, Sociolingvistică, Retorică și analiză de discurs
 • Teme propuse pentru cercetări doctorale: 1. Monografii dialectale; 2. Aspecte dialectale și sociolingvistice în graiuri situate în zone de tranziție; 3. Aspecte sociolingvistice în româna vorbită actuală; 4. Palatalizarea consoanelor labiale în limba română; 5. Tratamentul consoanelor africate prepalatale ĉ-ĝ în dacoromâna actuală; 6. Consoanele dentale în limba română; 7. Fonetisme arhaice în dacoromâna actuală; 8. Aspecte pragmalingvistice în textul dialectal; 9. Retorica discursului religios / electoral / publicitar.   
 • Date de contactsimona.modreanu@gmail.com
 • Curriculum Vitae şi Lista de publicaţii
 • Domeniul de doctorat: Filologie
 • Domeniile de expertiză: Literatură franceză și francofonă contemporană
 • Teme propuse pentru cercetări doctorale: Romanul francez și francofon contemporan (evoluții, tendințe, scriitori reprezentativi, provocări actuale etc.), Cioran, Eugène Ionesco, studii transdisciplinare
 • Date de contact: dinu.moscal@gmail.com
 • Curriculum Vitae
 • Domeniul de doctorat: Filologie
 • Domeniile de expertiză: (în curs de actualizare)
 • Teme propuse pentru cercetări doctorale: (în curs de actualizare)
 • Date de contact: lnistor@uaic.ro
 • Curriculum Vitae şi Lista de publicaţii
 • Domeniul de doctorat: Filologie
 • Domeniile de expertiză: Lingvistică germană (sincronică și diacronică)
 • Teme propuse pentru cercetări doctorale: Aspecte legate de Onomastică (în special antroponimie), Morfologie, Lexicologie, Limba și cultura etnicilor germani din România, Interferențe lingvistice româno-germane (Studii comparative, contrastive, interdisciplinare, interculturale, lucrări monografice).
  Temele sunt orientative. În discuțiile cu candidații se vor limita ariile de cercetare și se va stabili titlul lucrării.
 • Date de contactpatrasantonio@gmail.com
 • Curriculum Vitae şi Lista de publicaţii
 • Domeniul de doctorat: Filologie
 • Domeniile de expertiză: Critică, teorie şi istorie literară; estetică; studii culturale (literatură română) / Criticism, Literary History, Aesthetics, Literary Theory, Cultural Studies (on Romanian literature topics).
 • Teme propuse pentru cercetări doctorale1. Istoria criticii literare româneşti (History of Romanian literary criticism); 2. Istoria presei literare româneşti (History of Romanian press); 3. Comunităţi literare: cenacluri, grupări etc. (Literary communities: literary circles, groups, movements) 4. Literatură şi totalitarism (Literature and Totalitarianism) 5. Politicile literaturii (The policies of literature); 6. Genurile biograficului: jurnalul, memorialistica, literatura epistolară, autobiografia (Biographical genres: the diary, memoirs, correspondence, autobiography); 7. Eseul în literatura română (The essay within the context of Romanian literature); 8. Teorii ale lecturii (Reading theories); 9. Literatura şi celelalte arte (Literature and other arts); 10. Epoca marilor clasici (The age of great classics: Titu Maiorescu; Constantin Dobrogeanu Gherea; Mihai Eminescu; Ion Creangă; Ion Luca Caragiale; Ioan Slavici etc.)
 • Date de contact: lacramioara.petrescu@gmail.com
 • Curriculum Vitae şi lista de publicaţii
 • Domeniul de doctorat: Filologie
 • Domeniile de expertiză: Literatură română, Teoria literaturii.
 • Teme propuse pentru cercetări doctorale1. Poetica romanului românesc interbelic; 2. Poetica genurilor, intergenul; 3. Diaristica literară; 4. Istoria criticii românești (monografii).

Profesori conducători de doctorat, peste 70 de ani, cu doctoranzi în stagiu

 • Date de contactralbu@uaic.ro
 • Curriculum Vitae și lista de publicații
 • Domeniul de doctorat: Filologie
 • Domeniile de expertiză
 • Teme propuse pentru cercetări doctorale
 • Date de contact: corbhois@uaic.ro
 • Curriculum Vitae
 • Domeniul de doctorat: Filologie / Limbă și literatură germană
 • Domeniile de expertiză: Literatura germană, Istoria și cultura germanofonă a Europei Centrale, Literatură comparată, Estetică și teorie literară.
 • Teme propuse pentru cercetări doctorale: Aspecte legate de autori, opere, curente, şcoli poetice din sfera culturii de limba germana, de presa si cultura de limbă germană din Europa Centrală, îndeosebi Bucovina istorică, de interferențele culturale româno-germane, de istoria traducerilor în și din limba germană, de istoria ideilor estetice in secolul XX etc.
 • Date de contact: mjeanrenaud@hotmail.com
 • Curriculum Vitae și lista de publicații
 • Domeniul de doctorat: Filologie
 • Domeniile de expertiză: Traductologie, poetică, naratologie, istoria ideilor lingvistice, antropologie culturală.
 • Teme propuse pentru cercetări doctoraleTemele vor fi propuse de către doctoranzi în urma discuțiilor purtate cu îndrumătorul tezei de doctorat.
 • Date de contacteugenmunteanu@hotmail.com
 • Curriculum Vitae
 • Domeniul de doctorat: Filologie
 • Domeniile de expertiză: Lingvistică şi filologie românească, Lingvistică generală şi teoria limbii, Filosofia limbajului, Istoria ideilor lingvistice, Studii biblice, Semantică, Lexicologie şi Lexicografie.
 • Teme propuse pentru cercetări doctoraledescarcă documentul
 • Date de contactmarina.muresanu@yahoo.fr
 • Curriculum Vitae
 • Domeniul de doctorat: Filologie / Limbă şi literatură franceză
 • Domeniile de expertiză: Literatură franceză, Francofonie, Literatură comparată, Studii culturale, Didactica limbilor, Traductologie.
 • Teme propuse pentru cercetări doctorale1. Literatura de călătorie în secolul al XIX-lea francez; 2. Corespondenţa artelor în secolul al XIX-lea francez. Literatură şi pictură. Literatură şi muzică. Conexiuni; 3. Literatura română de expresie franceză. Literatura exilului; 4. Literaturi francofone : elveţiană, canadiană, africană, libaneză. Identitate şi alteritate. Perspectivă comparatistă; 5. Istoria studiilor de limbă şi literatură franceză la Universitatea din Iaşi; 6. Traductologie: domeniul franco-român; 7. Discursul didactic. Perspectivă lingvistică şi semiologică.