Structura Școlii Doctorale

Structura Școlii Doctorale de Studii Filologice

Conducere

DIRECTOR : prof. univ.dr. Lăcrămioara Petrescu

(plan managerial 2017 – 2022, CV şi lista de lucrări)

CONSILIUL ŞCOLII DOCTORALE: prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, prof.univ.dr. Simona Modreanu, prof.univ.dr. Antonio Patraş, prof.univ.dr. Rodica Zafiu, prof.univ.dr. Michael Metzeltin, prof.univ.dr. Florin Alexandru Platon, student doctorand: Irina Marinela Deftu

Profesori conducători de doctorat

prof. univ. dr. Rodica ALBU

– Date de contact: ralbu@uaic.ro

– Curriculum Vitae şi Lista de publicaţii

– Domeniul de doctorat: Filologie

– Domeniile de expertiză:

– Teme propuse pentru cercetări doctorale:

prof. univ. dr. Luminița CĂRĂUŞU

– Date de contact: lumicarausu@yahoo.com

Curriculum Vitae

– Domeniul de doctorat: Filologie

– Domeniile de expertiză: Limba română (Gramatică sincronică şi diacronică); Lingvistică (Pragmatică lingvistică, Retorică lingvistică, Lingvistică integrală)

– Teme propuse pentru cercetări doctorale: 1. Corpus de limbă română vorbită actuală nedialectală; 2. Limba română vorbită actuală. Studiu lingvistic aplicat pe Corpusul de limbă română vorbită actuală nedialectală; 3. Pragmatica părţilor de vorbire; 4. Timpuri verbale sintetice şi analitice în limbile română şi engleză; 5. Particularităţi ale discursului juridic în limbile română şi italiana; 6. Implicitul lingvistic în dramaturgia românească.

prof. univ. dr. Anca CEHAN

– Date de contact: ancacehan@yahoo.co.uk

Curriculum Vitae

– Domeniul de doctorat: Filologie

– Domeniile de expertiză: Filologie  (Lingvistică aplicată)

Teme propuse pentru cercetări doctorale

prof. univ. dr. Codrin Liviu CUȚITARU

– Date de contact: cclaura@uaic.ro

– Curriculum Vitae

– Domeniul de doctorat: Philology – English and American Literature

– Domeniile de expertiză: Literatură engleză şi americană

– Teme propuse pentru cercetări doctorale: 1. Victorian Literature (Charles Dickens, W. M. Thackeray, Charlotte Bronte, Emiliy Bronte, George Eliot, Thomas Hardy, Henry James, Joseph Conrad and others); 2. American Romanticism (Edgar Allan
Poe, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville and
others); 3. American Trancendentalism (Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Walt Whitman); 4. British Modernism and Postmodernism; 5. American Modernism and Postmodernism; 6. Critical Theory (Feminism, Psychoanalysis, Cultural Studies, Deconstruction, Structuralism, Postcolonialism etc.); 7. Literature and Historiography; 8. Literature and Film; 9. Literature and Society; 10. Literature and Politics.

prof. univ. dr. Dragoş COJOCARU

– Date de contact: dragos68cojocaru@yahoo.com

– Curriculum Vitae şi Lista de publicaţii

– Domeniul de doctorat: Filologie

– Domeniile de expertiză:

– Teme propuse pentru cercetări doctorale:

prof. univ. dr. Rodica DIMITRIU

– Date de contact: dimat@uaic.ro

CV și listă de publicații

– Domeniul de doctorat: Filologie

– Domeniile de expertiză: Traductologie, Literatură britanică şi americană, Studii de receptare a scriitorilor britanici şi americani în România, Lingvistică (aplicată).

– Teme propuse pentru cercetări doctorale: pe lângă temele propuse de doctoranzii înşişi în urma discuţiilor cu îndrumătoarea, sugerăm particularizarea unor teme generale precum: 1) Istoria traducerilor în limba română – diferite etape istorice; 2) Traducerea si noile tehnologii; 3) Traducerea audiovizuală; 4) Aspecte culturale ale subtitrării; 5) Adaptarea din perspectivă traductologică; 6) Investigarea activităţii unor scriitori-traducători emblematici pentru cultura română; 7) Vocea şi vizibilitatea traducătorilor în operele traduse; 8) Traducere si imagologie; 9) Mutaţii ideologice şi culturale în transpunerea anumitor texte literare; 9) Aspecte specifice traducerii textelor de specialitate (selectarea unor tipuri şi genuri diferite); 10) Traducerea genurilor literare (proză, poezie, texte dramatice).

prof. univ. dr. Constantin DRAM

– Date de contact: constantinxxidram@gmail.com

Curriculum Vitae

– Domeniul de doctorat: Filologie

– Domeniile de expertiză: Postmodern novel, neomedievalism, fiction vs history,  imaginary documents, novel and
mentality, creative writing.

– Teme propuse pentru cercetări doctorale:

prof. univ. dr. habil. Felicia DUMAS

– Date de contact: felidumas@yahoo.fr

Curriculum Vitae şi Lista de publicaţii

– Domeniul de doctorat: Filologie

– Domeniile de expertiză: Limbă franceză; lingvistică; Semiologie generală, non verbală şi gestuală (liturgică ortodoxă); Antropologie religioasă; Hermeneutică; Ortodoxia de expresie franceză; Lexicologie franceză;Terminologie religioasă ortodoxă specializată în limba franceză; Sociolingvistică şi limbajul tinerilor; Traduceri specializate de texte religioase ortodoxe; Francofonia din spaţiul românesc; Istoricul şi particularităţile relaţiilor franco-române; Plurilingvism şi educaţie în limba franceză; bilingvism franco-român; Tehnici de evaluare în predarea limbii franceze; Introducere în cercetare.

– Teme propuse pentru cercetări doctorale: 1. O critică a traducerilor de lucrări de teologie ortodoxă din limba franceză în limba română; problematică asociată. 2. Evaluarea competenţelor plurilingve ale studenţilor români de la limbi străine, inclusiv franceză; problematică asociată.

prof. univ. dr. Alexandru GAFTON

– Date de contact: algafton@gmail.com

Curriculum Vitae

– Domeniul de doctorat: Filologie

– Domeniile de expertiză: Lingvistica diacronică (istoria limbii române, fonetică şi fonologie istorică, dialectologie istorică, lexicologie istorică, etimologie, onomasiologie, apariţia şi evoluţia limbii române literare), Filologie; Traductologie biblică; Traductologie; Antropologie culturală.

– Temele sînt propuse exclusiv de către doctoranzi, după care, în cadrul unei discuţii dintre îndrumătorul de doctorat şi doctorand, se stabilesc coordonatele viitoarei lucrări (intensiunea şi extensiunea temei, modalităţi de tratare, fundamentele teoretice şi aplicate, gradul de complexitate ale lucrării etc.).

prof. univ. dr. Andrei HOIȘIE

– Date de contact: corbhois@uaic.ro

Curriculum Vitae

– Domeniul de doctorat: Filologie / Limbă şi literatură germană

– Domeniile de expertiză: Literatura germană, Istoria și cultura germanofonă a Europei Centrale, Literatură comparată, Estetică și teorie literară

– Teme propuse pentru cercetări doctorale: Aspecte legate de autori, opere, curente, şcoli poetice din sfera culturii de limba germana, de presa si cultura de limbă germană din Europa Centrală, îndeosebi Bucovina istorică, de interferențele culturale
româno-germane, de istoria traducerilor în și din limba germană, de istoria ideilor estetice in secolul XX etc.

prof. univ. dr. Magda JEANRENAUD

– Date de contact: mjeanrenaud@hotmail.com

Curriculum Vitae şi Lista de publicaţii

– Domeniul de doctorat: Filologie

– Domeniile de expertiză: Traductologie, poeticăa, naratologie, istoria ideilor lingvistice, antropologie culturală

– Teme propuse pentru cercetări doctorale: Temele vor fi propuse de către doctoranzi în urma discuțiilor purtate cu îndrumătorul tezei de doctorat

prof. univ. dr. Simona MODREANU

– Date de contact: simona.modreanu@gmail.com

Curriculum Vitae şi Lista de publicaţii

– Domeniul de doctorat: Filologie

– Domeniile de expertiză: Literatură franceză

– Teme propuse pentru cercetări doctorale:

prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU

– Date de contact: eugenmunteanu@hotmail.com

Curriculum Vitae

– Domeniul de doctorat: Filologie

– Domeniile de expertiză: Lingvistică şi filologie românească, Lingvistică generală şi teoria limbii, Filosofia limbajului, Istoria ideilor lingvistice, Studii biblice, Semantică, Lexicologie şi Lexicografie

– Teme propuse pentru cercetări doctorale: document ataşat

 

prof. univ. dr. Marina MUREȘANU

– Date de contact: marina.muresanu@yahoo.fr

Curriculum Vitae

– Domeniul de doctorat: Filologie /
limbă şi literatură franceză

– Domeniile de expertiză: Literatură franceză, Francofonie, Literatură comparată, Studii culturale, Didactica limbilor, Traductologie

– Teme propuse pentru cercetări doctorale: 1. Literatura de călătorie în secolul al XIX-lea francez; 2. Corespondenţa artelor în secolul al XIX-lea francez. Literatură şi pictură. Literatură şi muzică. Conexiuni; 3. Literatura română de expresie franceză. Literatura exilului; 4. Literaturi francofone : elveţiană, canadiană, africană, libaneză. Identitate şi alteritate. Perspectivă comparatistă; 5. Istoria studiilor de limbă şi literatură franceză la Universitatea din Iaşi; 6. Traductologie: domeniul franco-român; 7. Discursul didactic. Perspectivă lingvistică şi semiologică

prof. univ. dr. Antonio PATRAŞ

– Date de contact: patrasantonio@gmail.com

Curriculum Vitae şi Lista de publicaţii

– Domeniul de doctorat: Filologie

– Domeniile de expertiză: Critică, teorie şi istorie literară; estetică; studii culturale (literatură română) / Criticism, Literary History, Aesthetics, Literary Theory, Cultural Studies (on Romanian literature topics)

– Teme propuse pentru cercetări doctorale: 1.Istoria criticii literare româneşti (History of Romanian literary criticism); 2. Istoria presei literare româneşti (History of Romanian press); 3.Comunităţi literare: cenacluri, grupări etc. (Literary communities: literary circles, groups, movements) 4.Literatură şi totalitarism (Literature and Totalitarianism) 5.Politicile literaturii (The policies of literature); 6.Genurile biograficului: jurnalul, memorialistica, literatura epistolară, autobiografia (Biographical genres: the diary, memoirs, correspondence, autobiography); 7.Eseul în literatura română (The essay within the
context of Romanian literature); 8.Teorii ale lecturii (Reading
theories); 9.Literatura şi celelalte arte (Literature and other arts);
10.Epoca marilor clasici (The age of great
classics: Titu Maiorescu; Constantin Dobrogeanu Gherea; Mihai Eminescu; Ion Creangă; Ion Luca Caragiale; Ioan Slavici etc.)

prof. univ. dr. Lăcrămioara PETRESCU

– Date de contact: lacramioara.petrescu@gmail.com

CV şi lista de publicaţii

– Domeniul de doctorat: Filologie

– Domeniile de expertiză: Literatură română, Teoria literaturii

– Teme propuse pentru cercetări doctorale: 1. Poetica romanului românesc interbelic; 2. Poetica genurilor, intergenul;
3. Diaristica literară; 4. Istoria criticii românești (monografii)
.

PHILOLOGICAL STUDIES

 B-dul Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi, ROMÂNIA
Phone: +40 (232) 201052, Fax: +40 (232) 201152

CONTACT

Professor Lăcrămioara PETRESCU, PhD – Director lacramioara.petrescu@gmail.com
Otilia MARTA – Secretary otilia_marta@yahoo.com

 

The domain in which the doctoral studies are held, i.e. Humanities, specialization Philology, is reflected in the research directions of the Doctoral School of Philological Studies, within two main study modules: The Literary Module and the Linguistic Module.

Research directions: Romanian Language and Literature, General Linguistics, Stylistics and Poetics, English Language and Literature, French Language and Literature, German Language and Literature, Russian Language and Literature, Classical Languages and Literatures (Latin and Greek), Translation Studies, Comparative Literature, Ethnology and Folklore.

DOCTORAL ADVISORS

 1. Professor Rodica ALBU, PhD Rodica.Albu@gmail.com,ralbu@uaic.ro, English Language and Literature, Interlingual and Intercultural Studies, Semantics and Terminology, Text Linguistics, Reception Studies
 2. Professor Luminița CĂRĂUŞU, PhD  lumicarausu@yahoo.com, Romanian Language (Synchronic and Diachronic Grammar) ; Linguistics (Linguistic Pragmatics, Linguistic Rethorics, General Linguistics)
 3. Associate professor Dragoş Cojocaru, habilitated dragos68cojocaru@yahoo.com, Italian Language and Literature; Spanish Language and Literature; Stylistics and Poetics; Translation Studies; Comparative Literature; Opera; Cultural Anthropology
 4. Professor Codrin Liviu CUȚITARU, PhD cclaura@uaic.ro, English and American Literature
 5. Professor Rodica DIMITRIU, PhD  dimat@uaic.ro, British and American Literature, Translation Studies, Linguistics
 6. Associate Professor Felicia DUMAS, PhD Habilitated felidumas@yahoo.fr, French Language; Linguistics; Religious Anthropology; Hermeneutics 
 7. Professor Alexandru GAFTON, PhD  algafton@gmail.com, Diachronic Linguistics; Biblical Translation Studies;  Translation Studies ; Cultural Anthropology
 8. Professor Andrei HOIȘIE, PhD corbhois@uaic.ro, German Literature; German History and Literature in Central Europe ; Comparative Literature ; Aesthetics and
  Literary Theory
 9. Professor Magda JEANRENAUD, PhD mjeanrenaud@hotmail.com, Translation Studies, Poetics, Cultural Anthropology, History of Linguistic Ideas, Narratology
 10. Professor Eugen MUNTEANU, PhD eugenmunteanu@hotmail.com, Romanian Linguistics and Philology ; General Linguistics and Language Theory ; Philosophy of Language ; History of Linguistic Ideas ; Biblical Studies ; Semantics ; Lexicology and Lexicography
 11. Professor Marina MUREȘANU, PhD marina.muresanu@yahoo.fr, French Literature; Comparative Literature; Cultural Studies; Foreign Language Teaching; Translation Studies
 12. Professor Antonio PATRAŞ, PhD patrasantonio@gmail.com, Criticism, Literary History, Aesthetics, Literary Theory, Cultural Studies (on Romanian literature topics)
 13. Professor Lăcrămioara PETRESCU, PhD lacramioara.petrescu@gmail.com, Romanian Literature, Literary Theory
 14. Professor Simona MODREANU, PhD; simona.modreanu@gmail.com, French Literature; Transdisciplinary Perspectives in Literature; Comparative Literature; Cultural Studies; Translation Studies