Limba şi literatura franceză

LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ

Varietate, adaptabilitate, performanță

De ce să alegi specializarea Limba şi literatura franceză?

La Facultatea de Litere a UAIC se urmează în paralel două limbi/specializări, printre care Franceza în regim A/B (principal ori secundar, numărul de ore fiind egal pentru ambele limbi), cu un program de studiu complex, variat și echilibrat, axat pe trei mari direcții: academică, profesională, de cercetare. Fundamentele teoretice sînt completate de numeroase activități practice, în vederea asimilării eficiente a informației de specialitate, precum și a stimulării gîndirii critice, a creativității și a autonomiei studenților.  

Se are în vedere formarea de specialiști cu temeinice competențe de comunicare în limba franceză (dar și în română sau în alte limbi studiate), capabili să interacționeze plurilingv în medii multiculturale și să se integreze rapid pe o piață a muncii în continuă metamorfoză: învățământ, instituții culturale, administrație publică, organisme/cabinete de traduceri/interpretariat, resurse umane, marketing etc.

Activitățile didactice, de cercetare, informale beneficiază permanent de prezența vorbitorilor nativi (Lectoratul Francez) și de colaborări cu instituții francofone locale, naționale, internaționale (Institutul Francez). Studenții de la specializarea Franceză A/B sînt implicați în voluntariat, tutorat, stagii practice, medii asociative care stimulează practica/aprofundarea limbii franceze și în afara cadrului academic.

Franceza poate fi urmată, în perspectiva dobîndirii unor competențe multiple (teoretice, practice, digitale), în cadrul a două domenii de studiu: Limbă și literatură (cu un spectru larg de interese: fenomene lingvistice, literare, culturale), respectiv Limbi moderne aplicate (vizînd în special sfera traducerilor și a interpretariatului).

 • Combinații posibile pentru Limbă și literatură (Franceză A/B): Franceză-Engleză, Franceză-Germană, Franceză-Italiană, Franceză-Latină, Franceză-Literatură universală și comparată, Franceză-Română, Franceză-Rusă, Franceză-Spaniolă, Engleză-Franceză, Germană-Franceză, Italiană-Franceză, Literatură universală și comparată-Franceză, Română-Franceză, Rusă-Franceză, Spaniolă-Franceză.
 • Competențe vizate: comunicare corectă, coerentă și eficientă (scrisă și orală); redactare (structurare logică, scriere expresivă și variată, editare, tehnoredactare); înțelegere/analiză/traducere de texte complexe din diverse domenii; prezentare profesionistă a unor conținuturi specifice; elaborare de proiecte de cercetare; integrare în medii multiculturale/plurilingve.
 • Calificările pentru care sînt pregătiți studenții / perspective de carieră: învățământ (preuniversitar/universitar); cercetare (masteratele de Studii francofone / Traducere și terminologie, Școala Doctorală de Studii Filologice); instituții para-școlare, culturale, patrimoniale (biblioteci, arhive, edituri), administrative (resurse umane, comunicare); sectorul privat (firme multinaționale, birouri de traduceri); presă etc.
 • Oportunități în timpul studiilor: cursuri remediale de franceză (ROSE); cursuri de limbi străine, altele decît cele din specializările de bază (chineză, coreeană, neogreacă, norvegiană, portugheză, polonă, turcă), psihologie, pedagogie, sport etc.; stagii de studiu/practică în străinătate: Erasmus+ (UE/non-UE) / SEE; prelegeri, conferințe, ateliere susținute de profesori/specialiști români/străini; simpozioane, concursuri, jurii culturale, trupă de teatru și corală în franceză etc.
 • Bază de cercetare/documentare, logistică: Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” (BCU); Lectoratul Francez (lector nativ francez/belgian); Centrul de Studii Canadiene (CSC); Centrul de reușită universitară (CRU UAIC); Centrul de literatură belgiană; Centrul de literatură elvețiană; laboratoare fonetice și săli multimedia.
 • Parteneri: Institutul Francez din România la Iași; Agenția universitară a Francofoniei în Europa Centrală și de Est (AUF en ECO); Organizația Internațională a Francofoniei (OIF); Asociația Română a Departamentelor Universitare Francofone (ARDUF); Asociația Română a Profesorilor Francofoni (ARPF); Inspectoratul Școlar Județean Iași (ISJ); Asociația Studenților Francofoni din Iași (ASFI).
 • Diferențiere pe nivel de limbă (anul I): grupă de începători / grupă de avansați.

Limbi de predare (Franceză A/B): franceza și româna.

Ce vei studia?

Oferta curriculară cuprinde cursuri magistrale (teoretice, comune grupelor cu aceeași specializare), seminare (practice, cu efective mai mici, la nivelul grupelor), cursuri practice (cu caracter aplicativ, pe subgrupe).

Este urmărită asigurarea unei pregătiri fundamentale, temeinice, cu deschidere totodată spre transversalitate, metode inovatoare, instrumente multimedia, noi tehnologii informatice.

Se lucrează diferențiat (grupă de începători / grupă de avansați), intensiv, pentru un progres rapid și durabil.

Disciplinele din planurile de învățămînt exemplifică abordări umaniste și filologice tradiționale, dar și dintre cele mai moderne, ale limbii și culturii franceze, în combinație cu o altă specializare. Pentru domeniul Limbă și literatură (Franceză A/B) sînt propuse cursuri de limbă, literatură, cultură, civilizație.

Exemple de discipline (DF = fundamentale; DFO = fundamentale opționale; DS = de specialitate; DSF = de specialitate facultative; DC = complementare; DCO = complementare opționale; FPP = formare psihopedagogică):

 • DF: Introducere în teoria literaturii; Introducere în literatură comparată; Introducere în lingvistică.
 • DFO: Limbă, cultură, civilizație străină (latină, greacă veche, norvegiană, rusă).
 • DS: Cultură și civilizație; Limbă (fonetică și fonologie, morfologie, sintaxă, lexicologie); Literatură (Evul Mediu, Renașterea, secolele XVII, XVIII, XIX, XX, XXI).
 • DSF: Limbă, literatură, cultură, civilizație străină (chineză, coreeană, georgiană, neogreacă, norvegiană, poloneză, portugheză, turcă); Tehnici şi strategii de traducere în industria automotive.
 • DC: Metodologia cercetării științifice şi utilizarea noilor tehnologii informatice.
 • DCO: Limbă și societate / Literatură și istorie; Limbă și comunicare / Literatură și cultură; Literatură și arte / Limbă și cultură.
 • FPP: Psihologia educației; Pedagogie; Managementul clasei de elevi; Didactică; Instruire asistată de calculator.

Persoane de contact

Conf. univ. dr. Mihaela LUPU
Email: mihlupu@yahoo.com
Conf. univ. dr. Cristina PETRAŞ
Email: petrasac@yahoo.com