Calendarul înscrierilor semestriale – semestrul 2, an univ. 2020-2021

Fișă/cerere de completat Termen de completare Cine trebuie să completeze Destinatar / unde se trimite
1. Fișa de înscriere semestrială[1] (descarcă aici) 08 – 21.02.21 Toți studenții Facultății de Litere Secretariatul Facultății, cf procedurii din Observații (vezi mai jos)
2. Cererea de reînmatriculare (descarcă aici) 08 – 21.02.21 Toți studenții exmatriculati[2] Dna Secretar-șef D. Popescu, dpop@uaic.ro
3. Cererea de refacere a activității didactice din an anterior (descarcă aici) 15 – 21.02.21 Toți studenții care au o disciplină de sem 2 nepromovată dintr-un an universitar anterior[3] Titularului disciplinei nepromovate, prin email, cf procedurii din Observații (vezi mai jos)

Observații:

 1. Fișa de înscriere semestrială se completează și se trimite astfel:
 • Studenții integraliști descarcă Fișa, o completează și o trimit șefului de grupă, care va trimite un singur document la dpop@uaic.ro.
 • Studenții care au cel puțin o restanță în semestrul al doilea 2020-2021 descarcă Fișa, o completează și o trimit salvată ca document Word la dpop@uaic.ro.

ATENȚIE!

Conform regulamentului UAIC, un student care nu completează și nu transmite Fișa de înscriere semestrială în termenul stabilit și anunțat de Facultate este în situație de exmatriculare (vezi mai jos, Art. 26, (b))

 1. Cererea de reînmatriculare se descarcă, se completează și se adresează la dpop@uaic.ro, împreună cu dovada plății taxei de reînmatriculare de 200 lei. Imediat după ce a fost reînmatriculat, un student dobîndește drepturile și obligațiile unui student din anul în care a fost reînmatriculat. În consecință, studentul are obligația să se informeze imediat despre și să îndeplinească toate cerințele participării la activitățile didactice care îi revin (creare de cont instituțional, aderare platforme, comunicare cu tutorele grupei (cadru didactic), solicitare echivalări, completare fișă înscriere, participare la ore, înscriere la examene, etc.).
 2. Cererea de refacere a activității didactice din an anterior se adresează titularului disciplinei de semestrul 2 nepromovate.
 • Un student va completa cîte o cerere separată pentru fiecare disciplină de semestrul 2 nepromovată dintr-un an universitar anterior pentru care intenționează să participe la examen de restanță.
 • Cererea/cererile se adresează titularului/titularilor respectivelor discipline, prin email.
 • După încheierea perioadei de înscriere, titularii de disciplină vor întocmi o listă cu studenții acceptați la refacerea activității didactice și le vor comunica acestora care sînt condițiile de refacere.
 • Îndeplinirea condițiilor de refacere se va evalua de către titularul disciplinei în cadrul evaluării pe parcurs (EVP), iar rezultatul se va comunica studenților în săptămîna care precede sesiunea regulamentară, odată cu comunicarea rezultatelor la EVP ale tuturor studenților înscriși la respectiva disciplină.

ATENȚIE!

 • Cererea de refacere a activității didactice NU ESTE același lucru cu Cererea de reexaminare, cea din urmă depunîndu-se, însoțită de dovada plății taxei de reexaminare, la adresa dpop@uaic.ro înainte de sesiunea de restanțe.
 • La examenele de reevaluare din sesiunea de restanțe iunie 2021 pot participa DOAR studenții care s-au înscris la refacerea activității didactice, au primit acceptul titularului de disciplină (și sînt, prin urmare, în evidența respectivului cadru didactic) și au îndeplinit condițiile de refacere care le-au fost comunicate.
 • Studenții repetenți și cei reînmatriculați NU trebuie să facă cerere de refacere a activității didactice la disciplinele aferente anului pe care îl repetă/în care au fost reînmatriculați, ei avînd același regim – respectiv aceleași obligații de frecvență, studiu individual, etc. – cu studenții care sînt pentru prima dată în anul respectiv de studii.

[1]Art. 22. Înscrierea la cursuri

(1) Un student înmatriculat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este obligat să se înscrie la cursuri la începutul fiecărui semestru universitar (pentru studenții care beneficiază de stagii de mobilitate internă/internațională facultatea va stabili o altă perioadă), pentru discipline obligatorii și opționale din planul de învățământ al programului de studii, însumând 30 de credite, după un calendar stabilit de fiecare facultate. În aceeași perioadă, studentul se poate înscrie și la discipline facultative. Fișa de înscriere semestrială va indica disciplinele opționale alese, pentru fiecare semestru.

(2) Fișa de înscriere, anexă la Contractul de studii, trebuie să cuprindă disciplinele pe care studentul le va urma și examenele restante la care se va prezenta.

(3) Înscrierea în semestrul al doilea se face numai în același an de studii (de exemplu, cazul reluării studiilor ca urmare a întreruperii).

(4) Înscrierea la începutul anului universitar se face astfel:

 1. a) un student care are discipline nepromovate în anii de școlarizare parcurși însumând 30 sau mai puțin de 30 de credite va fi înscris în anul de studii superior celui din care provine;
 2. b) un student care are discipline nepromovate în anii de școlarizare parcurși însumând mai mult de 30 de credite va fi înscris în ultimul an de studii pe care l-a urmat;
 3. c) un student care, după ultimul an de studii, are cel puțin o restanță la disciplinele obligatorii și opționale înscrise în planul de învățământ al programului de studii pe care îl urmează va fi înscris în același an de studiu.

[2]Art. 26. (1) Exmatricularea are loc dacă studentul se află în una dintre următoarele situații:a) studentul nu a semnat Contractul de studii/ Actul adiţional;

 1. b) studentul nu s-a înscris la cursuri la începutul semestrului, prin completarea Fișei semestriale;
 2. c) la sfârșitul anului universitar, studentul nu a achitat taxele de școlarizare în termenele stabilite;
 3. d) studentul a fost propus pentru exmatriculare, ca sancțiune pentru fraudă în activitatea universitară, conform dispozițiilor Codului de etică;
 4. e) studentul a fost propus pentru exmatriculare, ca sancțiune pentru abateri grave de la disciplina universitară, conform dispozițiilor Codului de etică;
 5. f) la sfârșitul anului, studentul are discipline nepromovate în anii de școlarizare parcurși însumând mai mult de 30 de credite;
 6. g) la sfârșitul ultimului an, studentul are cel puțin o disciplină nepromovată din anii de școlarizare parcurși;
 7. h) studentul s-a retras de la studii; în acest caz, studentul nu are drept de reînmatriculare. Poate reveni în programul de studii numai printr-o nouă admitere.
 8. i) nu a depus cererea de revenire la studii sau a depășit durata maximă a întreruperii studiilor, conform prezentului regulament.

[3] 5) Disciplinele nepromovate din anii anteriori vor fi refăcute în regim cu taxă, în anul universitar următor. Recunoașterea creditelor acumulate la disciplinele promovate anterior se va face fără plata unor taxe.