Prevederile regulamentare privind exmatricularea studenţilor

Art. 30. (1) Exmatricularea are loc dacă studentul se află în una dintre următoarele situații:

  1. a) nu a semnat Contractul de studii/ Actul adiţional;
  2. b) nu s-a înscris la cursuri la începutul semestrului, prin completarea Fișei de înscriere semestrială;
  3. c) nu a achitat taxele de școlarizare în termenele stabilite;
  4. d) a fost propus pentru exmatriculare ca sancțiune pentru fraudă în activitatea universitară, conform dispozițiilor Codului de etică;
  5. e) a fost propus pentru exmatriculare ca sancțiune pentru abateri grave de la disciplina universitară, conform dispozițiilor Codului de etică;
  6. f) la sfârșitul anului are discipline nepromovate în anii de școlarizare parcurși însumând mai mult de 30 de credite;
  7. g) la sfârșitul ultimului an are cel puțin o disciplină nepromovată din anii de școlarizare parcurși;
  8. h) s-a retras de la studii, situație în care nu are drept de reînmatriculare și poate reveni la programul de studii numai prin concurs de admitere;
  9. i) nu a depus cererea de revenire la studii sau a depășit durata maximă a întreruperii studiilor, conform prezentului regulament.

(2) Procedura de exmatriculare se declanșează la propunerea conducerii facultății, este aprobată de către Consiliului facultății și se finalizează prin decizia Rectorului.

(3) Decizia de exmatriculare se comunică studentului prin e-mail (pe adresa din Fișa de înscriere la facultate/dosarul actualizat al acestuia) și prin afișarea unui anunț la secretariatul și/sau pe site-ul facultății la care a fost student, în care se menționează că a fost emisă decizia de exmatriculare a acestuia. Pentru asigurarea confidențialității, anunțul va conține: numărul matricol, numărul și data emiterii deciziei de exmatriculare, data afișării. Studentul se va identifica prin numărul matricol.