Program Euro 200

Programul „EURO 200” – ajutor financiar pentru studenți în vederea achiziționării de calculatoare

„EURO 200” este un program prin care studenții din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate din România cu o vârstă de până la 26 de ani și provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 500 lei pe membru de familie pot beneficia de un ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, conform H.G. nr. 395/04.05.2023. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de Euro pentru un calculator și se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2023

Program EURO 200

Acte necesare Program “Euro 200”

 Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare, studenții care doresc să se înscrie pot transmite la facultatea unde sunt înmatriculați, până la data de 22 mai 2023, ora 15.00, următoarele documente:

  1. Cererea tip conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 a Legii 269/2004, format .pdf;
  2. Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului;
  3. Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
  4. Adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
  5. Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii – în original;
  6. Declarația pe propria răspundere a studentului/ei în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut (500 lei) și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă recomandată;
  7. Adeverința eliberată de către facultate din care să rezulte că studentul a promovat cu minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepția studenților din anul I), respectiv adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții din anul I).

Configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziționarea cărora se acordă ajutor financiar este următoarea:

a) pentru desktop-procesor cu frecventa nominală minimum 3.0 GHz; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; monitor LCD sau LED cu diagonală minimum 18.5“ și rezoluție minimum 1.920 x 1.080; tastatură, mouse optic; cameră web;

b) pentru laptop, notebook, ultrabook şi dispozitive echivalente – procesor cu minimum 2 nuclee; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; diagonală minimum 14“; rezoluție minimum 1.366 x 768; cameră web.

Calculatoarele a căror achiziționare se realizează prin ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare, vor cuprinde în mod obligatoriu un sistem de operare licențiat.

Secretariatul facultății postează pe site anunțul prin care studenții sunt informați că pot depune o solicitare privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării unui calculator, conform Legii nr. 269/2004, însoțită de documentele stabilite prin Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004. Termenul de depunere a documentelor este 22 mai 2023.

Persoana responsabilă din cadrul facultății listează cererile studenților și documentele aferente, verifică existența tuturor documentelor necesare prevăzute de norme metodologice și întocmește un dosar. Cererile trebuie înregistrate în registrul facultății (nr. și dată). Adeverințele de student sunt eliberate de facultate și depuse la
dosar. În situația în care documentele nu sunt complete, se comunică solicitantului faptul că dosarul nu este complet pentru a avea posibilitatea de completare.

Imediat după încheierea perioadei de înscriere, dosarele vor fi înaintate Biroului Probleme Sociale, care le va pune la dispoziția Comisiei de evaluare a eligibilității solicitărilor.

Clarificări de termeni (conform art. 2 al Hotărârii de Guvern nr. 1.294/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare):

  • Termenul „familie” se referă la soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc și gospodăresc împreună.
  • Este asimilat termenului „familie” și situația persoanei necăsătorite care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa, bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună.
  • Prin termenul „copil” se înțelege copilul provenit din căsătoria soților, copilul unuia dintre soți, copilul adoptat, precum și copilul încredințat unuia sau ambilor soți ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatelă potrivit legii.

Pentru mai multe detalii, vă rugam să studiați legislația care reglementează Programul Euro 200: