Specializări licența

Specializări

Domeniul de licență

Specializarea / Programul de studii universitare de licență

Limbă și literatură

 • Filologie clasică (Limba latină – Limba greacă veche)
 • Limba și literatura română – Literatură universală și comparată
 • Limba și literatura română – Limba și literatura latină
 • Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)
 • Literatură universală și comparată – Limbă și literatură modernă
 • Literatură universală și comparată – Limba și literatura română 
 • Limbă și literatură modernă (engleză / franceză / germană / rusă / italiană / spaniolă) – Limba și literatura română
 • Limbă și literatură modernă (engleză / franceză / germană / rusă / italiană / spaniolă) – Limbă și literatură modernă (engleză / franceză / germană / rusă / italiană / spaniolă)
 • Limbă și literatură modernă (engleză / franceză / germană / rusă / italiană / spaniolă) – Literatură universală și comparată
 • Limbă și literatură modernă (engleză / franceză / germană / rusă / italiană / spaniolă) – Limba și literatura latină
 • Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (engleză / franceză / germană / rusă / italiană / spaniolă) de la Focșani

Limbi moderne aplicate

Traducere și interpretare (dublă specializare, în combinație cu următoarele limbi: engleză, franceză, germană)

Studii culturale

Studii americane (în limba engleză) *

* Fiind program cu predare în limbă străină, este necesară dovada că s-a studiat Limba engleză cel puțin 2 ani în timpul liceului.

 

Științe ale comunicării

Jurnalism

Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2023 - 2024

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul de studii universitare de licență poate fi descărcat în format PDF.

Calendarul admiterii

Sesiunea iulie 2023

 • 10 – 14 iulie 2023, între orele 9.00-17.00 + 15 iulie 2023, între orele 9.00-12.00: înscrierea candidaților;
 • 17 – 22 iulie 2023: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
 • 24 – 26 iulie 2023: confirmarea locului de către candidații admiși între orele 09.00 – 15.00 în Amf. III.10, Corp A, Et. 2.

Sesiunea septembrie 2023

 • 4 – 6 septembrie 2023: înscrierea candidaților;
 • 7 – 8 septembrie 2023: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Modalități de înscriere

Înscrierea se poate face fie on-line, fie on-site (la sediul Facultății de Litere).
Având în vedere faptul că, în ambele cazuri, sunt necesare crearea contului pe platforma de admitere și completarea electronică a fișei de înscriere, RECOMANDĂM ÎNSCRIEREA ON-LINE.

În cazul în care doriți să depuneți dosarul fizic, o puteți face în Amfiteatrul III.10 al Facultății de Litere (Corpul A al Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, etajul II). 
PRECIZARE
Contul pe platforma https://eadmitere.uaic.ro/ trebuie să creat și validat înainte de a vă prezenta în sala de admitere.

ATENȚIE!

 1. Conturile de acces pe platforma de admitere https://eadmitere.uaic.ro/ vor putea fi create până cel târziu sâmbătă, 15 iulie 2023, ora 12.00, completarea și finalizarea dosarelor putându-se face până la ora 13.00.
 2. Este foarte important să introduceți corect adresa de e-mail și să nu uitați/să vă notați parola introdusă în momentul creării contului.

GHID ADMITERE 2023 – Click AICI

Condițiile de admitere:

Media de admitere = Media de bacalaureat (100%)

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:

 1. Nota de la bacalaureat la proba Limba și literatura română – scris.
 2. Media generală a anilor de liceu.

Acte necesare pentru înscriere:

  1. fișa de înscriere (generată de platforma de admitere)
  2. Acte de studii
   • Diploma de Bacalaureat obținută în România, în original (se acceptă diploma de Bacalaureat în copie doar dacă s-a efectuat o înscriere prealabilă la o altă facultate, caz în care se va adăuga la dosar o adeverință din partea facultății la care s-a efectuat prima înscriere)
    SAU
   • Adeverință de Bacalaureat, în original (doar pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în anul școlar 2022/2023 și cărora nu le-a fost eliberată Diploma de Bacalaureat până în momentul înscrierii la concursul de admitere)
    SAU
   • Diploma de Bacalaureat sau un document echivalent și atestatul de echivalare emis de sau atestat de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României 
    SAU
   • Dosarul de echivalare complet în vederea transmiterii de către Universitate către CNRED pentru studiile efectuate în afara României (descarcă cererea și conținutul dosarului).
  3. Foaia matricolă în original, eliberată de liceul absolvit;
  4. carte de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați din țările UE, SEE și Elveția) în original * și copie
  5. certificat de naștere în original * și copie
  6. adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este / nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul)
  7. 2 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5 cm)
  8. chitanța sau dovada plății online a taxei de admitere / dovada scutirii de taxă
  9. acordul de prelucrare a informațiilor cu caracter personal (descarcă)
  10. (dacă este cazul) certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în original* și copie;
  11. (dacă este cazul) studenții/absolvenții de studii de licență/exmatriculații vor anexa adeverința din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
  12. (dacă este cazul) alte acte (de exemplu: candidații de etnie romă care se vor înscrie pe locurile special alocate lor vor include în dosar o recomandare scrisă, emisă de una din organizațiile legal constituite ale romilor; candidații proveniți din sistemul de asistență socială vor aduce o adeverință eliberată de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului; candidații cu dizabilități vor prezenta documente medicale doveditoare);
  13. dosar plic

  (*) se restituie candidatului după certificarea conformității copiei cu originalul.

  Mențiuni:

  1. În cazul în care vă veți înscrie concomitent la mai multe specializări/ domenii/ facultăți/ instituții, dosarul cu actele în original se depune la prima opțiune. Următoarele înscrieri se vor face cu copii certificate de instituția care deține originalul și o adeverință care să ateste că aceasta deține actele în original.
  2. Candidații cetățeni ai UE, SEE și CE vor prezenta la înscriere documentele enumerate mai sus și traducerea legalizată a acestora în limba română.
  3. Pentru admiterea la studii universitare de licență cu predare în limba română, cetăţenii UE şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române (să prezinte un certificat de competenţă lingvistică eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educației). Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat.