Programe master

Programe

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Filologie

Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2024 - 2025

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea admiterii la ciclul de studii universitare de master poate fi descărcat în format PDF.

Calendarul admiterii

Sesiunea iulie 2024

 • 15 – 19 iulie 2024, între orele 09.00 – 16.00 și 20 iulie, între 09.00 – 13.00, în Amf. III.12 (Corp A, et. 2): înscrierea candidaților;
 • 22 iulie 2024, online, începând cu ora 09.00: interviu admitere master; Detaliile organizatorice vă vor fi comunicate pe e-mail după încheierea perioadei de înscriere.
 • 22 – 27 iulie 2024: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
 • 29 – 31 iulie 2024, între orele 09.00 – 14.00, Amf. III.12 și Sem. Al. Dima (Corp A, et. 2): confirmarea locului de către candidații admiși.

Sesiunea septembrie 2024

 • 6, 7 și 9 septembrie 2024: înscrierea candidaților;
 • 10 septembrie 2024: interviu;
 • 10 – 11 septembrie 2024: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor;
 • 12 – 13 septembrie 2024: confirmarea locului.

Modalități de înscriere

Înscrierea se poate face fie on-line, fie on-site (la sediul Facultății de Litere).
Având în vedere faptul că, în ambele cazuri, sunt necesare crearea contului pe platforma de admitere și completarea electronică a fișei de înscriere, RECOMANDĂM ÎNSCRIEREA ON-LINE.

PRECIZAREContul pe platforma https://eadmitere.uaic.ro/ trebuie să creat și validat înainte de a vă prezenta în sala de admitere.

ATENȚIE!

 1. Conturile de acces pe platforma de admitere https://eadmitere.uaic.ro/ vor putea fi create până pe 20 iulie 2024, ora 12.00. Dosarele vor putea fi finalizate și depuse până la ora 13.00.
 2. Este foarte important să introduceți corect adresa de e-mail și să nu uitați/să vă notați parola introdusă în momentul creării contului.
 3. Vă recomandăm să folosiți un computer pentru completarea fișelor de înscriere și încărcarea documentelor și diplomelor solicitate (scan față-verso, format fișier JPG/PDF). 

Condițiile de admitere:

Media de admitere = 60% media examenului de licență și 40% nota la interviul în limba de predare a programului.

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:

 1. Media ECTS a anilor de studii de licență.
 2. Media de la bacalaureat.

Acte necesare pentru înscriere:

 1. fișa de înscriere (generată de platforma de admitere)
 2. Acte de studii
  • diploma de Bacalaureat obținută în România, în original, sau atestat de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României
  • diploma de licență obținută în România și Suplimentul la diplomă/foaia matricolă, în original SAU Atestat de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României
  • Adeverința de licență în cazul absolvenților din promoția 2024 pentru care nu s-a eliberat încă Diploma de licență și Suplimentul la diplomă/foaia matricolă
 3. carte de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați din țările UE, SEE și Elveția) în original * și copie
 4. certificat de naștere în original * și copie
 5. adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este / nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul)
 6. formularul A5 eliberat de medicul de specialitate, în baza diagnosticului/diagnosticelor stabilit(e), sau certificatul de încadrare în grad de handicap (după caz) – pentru candidații care optează pentru locurile destinate persoanelor cu dizabilități
 7. 2 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5 cm)
 8. chitanța sau dovada plății online a taxei de admitere / dovada scutirii de taxă
 9. acordul de prelucrare a informațiilor cu caracter personal (descarcă)
 10. (dacă este cazul) certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în original* și copie;
 11. (dacă este cazul) masteranzii/absolvenții de studii de master/ exmatriculații vor anexa adeverința din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 12. (dacă este cazul) alte acte (de exemplu: candidații de etnie romă care se vor înscrie pe locurile special alocate lor vor include în dosar o recomandare scrisă, emisă de una din organizațiile legal constituite ale romilor; candidații proveniți din sistemul de asistență socială vor aduce o adeverință eliberată de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului; candidații cu dizabilități vor prezenta documente medicale doveditoare);
 13. dosar plic

(*) se restituie candidatului după certificarea conformității copiei cu originalul.

Mențiuni:

 1. În cazul în care vă veți înscrie concomitent la mai multe specializări/ domenii/ facultăți/ instituții, dosarul cu actele în original se depune la prima opțiune. Următoarele înscrieri se vor face cu copii certificate de instituția care deține originalul și o adeverință care să ateste că aceasta deține actele în original.
 2. Candidații cetățeni ai UE, SEE și CE vor prezenta la înscriere documentele enumerate mai sus și traducerea legalizată a acestora în limba română.
 3. Pentru admiterea la studii universitare de licență cu predare în limba română, cetăţenii UE şi din state terţe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române (să prezinte un certificat de competenţă lingvistică eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educației). Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat.