Programe master

Programe

Domeniul de studii universitare de master

Denumire program de studii universitare de master

Filologie

 • Cultură germană în context european
 • Limbi, literaturi și civilizații străine (slavistică, clasice, italiană, spaniolă)
 • Lingvistică aplicată – Limba engleză ca limbă străină
 • Lingvistică generală și românească
 • Literatura română și hermeneutică literară
 • Literatură universală și comparată
 • Studii americane
 • Studii francofone
 • Traducere și terminologie (doar pentru engleză și franceză, în combinație)
 • Retorica discursului științific, literar, jurnalistic, publicitar și electoral (la Botoșani)

Metodologia de admitere pentru anul universitar 2023 - 2024

Metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master poate fi descărcată în format PDF.

Calendarul admiterii

Sesiunea iulie 2023

 • 10 – 15 iulie 2023: înscrierea candidaților;
 • 17 – 22 iulie 2023: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea septembrie 2023

 • 4 – 6 septembrie 2023: înscrierea candidaților;
 • 7 – 8 septembrie 2023: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Condițiile de admitere:

Media de admitere = 60% media examenului de licență și 40% nota la interviul în limba de predare a programului.

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:

 1. Media ECTS a anilor de studii de licență.
 2. Media de la bacalaureat.

Acte necesare pentru înscriere:

 • fișa de înscriere
 • acord de confidențialitate (descarcă)
 • diploma de Bacalaureat obținută în România, în original, sau atestat de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României
 • diploma de licență obținută în România și Suplimentul la diplomă/foaia matricolă, sau atestat de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României (Excepție: absolvenții din promoția 2021 pentru care nu s-au eliberat diplomele și care se pot înscrie cu adeverința de licență)
 • copia cărții de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați din țările UE, SEE și Elveția)
 • copie certificat de naștere
 • copie certificat căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este / nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul)
 • în cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților de la un alt program de master: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă (dacă este cazul)
 • două fotografii tip legitimație (format 2/2,5)
 • chitanța sau dovada plății online a taxei de admitere
 • dosar plic